مرور برچسب

بي‌اعتمادي و سوء ظن بين مردم

برخی مسائل خاورمیانه

انگيزه و هدف از جمع‌آوري ويژه‌نامه‌اي به‌نام "عراق در آيينه مطبوعات دنيا" عبارت است از: نخست: شناخت چالش‌ها و مسائل دروني امريكاي جديد؛ پروژه قرن نوين امريكايي (1998، PNAC) دوم: تسري اين پروژه و چالش‌ها به كشور همسايه‌مان عراق.…