مرور برچسب

بهاء خدمات ودر آمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري

تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

درهر جامعه اي چه بزرگ و چه كوچك كه قرار است در كنار هم زندگي نمايم ايجاب مي نمايد جهت خدمات وبهتر زيستن تحت هر عنوان وسيله اي يا دستگاهي يا سازماني متشكل جهت اين امر از طرف همان جامعه يا از طرف دستگاه حكومتي يا قوانين وصف شده كه بتواند…