مرور برچسب

بررسي مفهوم در عناصر تصويري پوستر هاي مکتب لهستان

بررسی مفهوم در عناصر تصویری پوستر های مکتب لهستان

اين پايان نامه تحقيقي است درباره بررسي مفهوم در عناصر تصويري پوستر هاي مکتب لهستان با توجه به اين امر که کشور لهستان از نظر وسعت و جمعيت در بين کشورهاي منطقه، رتبه اول را دارد و همچنين به علت موقعيت جغرافيايي به قلب اروپاي شرقي معروف…