مرور برچسب

بررسي كارايي سيستم بانكي با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها- بانک کشاورزی

بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی

       در سراسر جهان عمليات بانكها را به عنوان يكي از مهم ترين فعاليتهاي اقتصادي هر نظام اقتصادي مي دانند . هر فعاليتي كه مستلزم كسب سرمايه و منابع مالي باشد ، بي ترديد به دخالت بانكها و موسسات مالي نيازمند است . به دليل نقش بسيار…