مرور برچسب

بررسي عوامل موثر بر خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی در مدارس شهر اشنویه از دیدگاه مدیران و معلمان

بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق دانشجویان

یکی از نماد های مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی ، اخلاقی و صاحبنظران تعلیم و تربیت ، جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است . نهاد خانواده می باشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و…

بررسی عوامل موثر بر خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی در مدارس شهر اشنویه از دیدگاه مدیران و معلمان

هر سازمان مجموعه اي از عوامل انساني ، ساختاري ، فني ، تكنولوژي ، فرهنگي و ساير عناصر محيطي است كه جهت تحقق هدفهاي از پيش تعيين شده بصورت مشترك در تلاش و تعامل هستند. رشد سازمان و تداوم آن ، ارتباط نزديكي با نيازها و خواسته هاي انساني و…