مرور برچسب

بازنشستگی

بیمه تامین اجتماعی

به منظور اجراء و تعمیم و گسترش  انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های  تا مین اجتماعی ، همچنین تمر کز وجوه و در آمد های مو ضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل  وجوه و ذخائر ، سازمان…