مرور برچسب

ايجاد نام و نشان تجاري اخلاقي

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع

در مدلهاي مرسوم نام و نشان تجاري كالا، ارزش ويژه نام و نشان بوسيله عملكرد اقتصادي در دوره‌هاي مالي تعريف و ارزيابي مي‌شود. امروزه علاقه به تحقيق در زمينه اخلاقيات بازاريابي و مسائل اجتماعي و قدرت اجتماع در حال رشد است و نام‌هاي تجاري در…