مرور برچسب

اهميت جريان مشاوره تحصيلي و تربيتي

اهمیت جریان مشاوره تحصیلی و تربیتی

جاي ترديدي نيست كه تحولات اجتماعي  فرهنگي و علمي در هر جامعه اي از آموزش و پرورش آغاز مي شود . آموزش و پرورش كانون توليد و تربيت انديشه و نيروي انساني است. انسان و برنامه ، محوري ترين مبحث در توسعه ي همه جانبه است و مسئوليت اين بخش خطير در…