مرور برچسب

ان ال پی

ان ال پی

نظریه NLP اشاره دارد به این که چگونه در ارتباطات، ذهن درگیرمی شود و چه طور رفتارهای ما ازتجربیات ما نشأت گرفته است. NLPعلم کار آیی های انسان و ارزشها و فضیلت های انسان است که چگونه  از تجربیات خود استفاده می کند و علم تأثیر کلام بر رفتار…