مرور برچسب

انگیزه

راههای ایجاد انگیزه برای یادگیری بهتر دانش آموزان

آموزش و يادگيري، از ديد باز نقش اساسي در تداوم و بقاي جوامع بشري ايفا كرده است. رشد و توسعه جوامع بشري بدون توجه به آن امكان پذير نمي باشد. و به همين خاطر همه ساله سرمايه هاي هنگفتي صرف آموزش و پرورش نسل نو خواسته هر كشوري مي شود. آنچه در…

انگیزه در محیط کار

ميل به كوشش فراوان در جهت تامين هدفهاي سازمان به گونه اي كه اين تلاش در جهت ارضاي برخي از نيازهاي فردي سوق داده شود.يكي از فعاليتهاي مدير اين است كه موجبات انگيزش كاركنان را در سطح بالايي از عملكرد فراهم سازد مطلب انگيزه در محيط كار…