مرور برچسب

افزایش حقوق تأییدي بر موقعیت حرفه اي

عوامل موثر بر انگیزش کارکنان در سازمان تامین اجتماعی

در دنیاي  امروز اداره ي امو ر سازمانها  با توجه  به  دو اصل بهبود  کیفیت  و خدمات  و رقابتجویی روز به روز دشوارتر میگردد . مدیران در سازمان هاي نوین بدنبال آن هستند که از نیروي انسانی کارآمد ، روز آمد و بهره ور استفاده بیشتري ببرند مطلب…