مرور برچسب

ارزيابي نقش اطلاعات مالي در تصميم گيري مديران بانك كشاورزي

ارزیابی نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیران بانک کشاورزی

تحولات پياپي در زمينه فناوري و نقش آن در سيستمهاي توليد و تنوع ارائه خدمات به مشتريان، همراه با تشديد رقابت بين واحدهاي اقتصادي به منظور حفظ سهم بازار، مديريت سازمانها را بر آن داشته است تا همواره و با جديت به ايجاد بستر مناسب براي ارائه…

ارزیابی نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیران بانک کشاورزی

تحولات پياپي در زمينه فناوري و نقش آن در سيستمهاي توليد و تنوع ارائه خدمات به مشتريان، همراه با تشديد رقابت بين واحدهاي اقتصادي به منظور حفظ سهم بازار، مديريت سازمانها را بر آن داشته است تا همواره و با جديت به ايجاد بستر مناسب براي ارائه…