مرور برچسب

ارتعاشات گذرا- شوك

ارتعاشات ماشین های کشاورزی

حرکت هاي نوسانی در سیستم هاي مختلف ماشین هاي کشاورزي در اغلب موارد اثرات نا مطلوب داشته  و فقط در موارد نسبتاً محدودي در بعضی از ماشین ها براي هدفی خاص به کار گرفته می شوند. به طور کلی باعث اختلال در کار عادي ماشین شده و در هنگام تشدید می…