مرور برچسب

اثرات تنش شوري بر جنبه هاي مورفولوژيكي و عملكرد دو رقم كلزا

اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا

كلزا (Brassica napus) گياهي است دانه روغني از خانواده چليپائيان (Cruciferae) با نام تجاري .Canola مقدار كم اسيدهاي چرب اشباع در بذر اين گياه باعث شده كه بعنوان يك منبع مهم روغن خوراكي در ميان دانه هاي روغني مورد استفاده قرار گيرد. این…