مرور برچسب

ابزار هيجاني و پيامدهاي سلامت

هوش هیجانی

اولين بار در سال 1990 دانشمندي به نام «سالوي» اصطلاح هوش هيجاني را براي بيان کيفيت و درک احساسات فرد، همدردي با احساسات ديگران و توانايي اداره مطلوب خلق و خو به کاربرد و اين هوش عاملي است که در هنگام شکست در شخص اينجاد انگيزه مي نمايد.…