مرور برچسب

ابزارهاى سیاست پولى و عملکرد این ابزارها در دوره قبل از پیروزى انقلاب اسلامى

آشنایی با بانک مرکزی و روسای آن تاکنون

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جانشین بانک مرکزی ایران است که در تاریخ ۱۸ مرداد ماه…