مرور برچسب

آموزش موسيقي در محدوده آموزش رسمي‌

وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی‌کشور

موسيقي، از جمله هنرهايي به شمار مي‌رود شمار مي‌رود كه نقش ياري رسان آن به ذهن و روان انسان و تاثيرات آن بر افزايش اداراك و توانايي ذهني افراد، بر كسي پوشيده نيست. موسيقي ، بي واسطه و مستقيما با روح انساني پيوند بر قرار نموده و گوش جان او…