مرور برچسب

آمار جمعیت کل کشور در سالهای 1381

آمار جمعیت کل کشور در سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲

دانستن ميزان رشد جمعيت وبرآورد جمعيت و كنترل آن  در هر كشوري اهميت  بسزايي را داراست . از اين رو ابتدا بايد از ميزان دقيق رشد جمعيت  مطلع بود تا با توجه به آن   بتوان برآورد جمعيت درست كشور را داشت و بتوان رشد جمعيت را در سطح مناسب نگاه…