مرور برچسب

آرماتور بندی

کارآموزی کارگاه های ساختمانی

محل کارآموزي در شهر گرگان بوده و کارگاهي کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ي کـارآمـوزي بـودیم عمليات خاك برداري از يك زمين تا اجراي سقف اول بطول انجاميد. مطلب کارآموزی کارگاه های ساختمانی مشتمل 40 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب…