کنش پژوهی مقایسه شیوع OCD در دانش آموزان پانزده الی هجده ساله

کنش پژوهی مقایسه شیوع OCD در دانش آموزان پانزده الی هجده سالهReviewed by پرشین مقاله on Apr 16Rating: ۲.۵مقایسه شیوع OCD در دانش آموزان پانزده الی هجده سالهمقایسه شیوع OCD در دانش آموزان پانزده الی هجده ساله مشتمل به ۶۵ صفحه می باشد. برای خرید مقاله مقایسه شیوع OCD در دانش آموزان اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

فکر وسواسی یک فکر، احساس، یا حس مزاحم و تکرارشونده است. عمل وسواس فکر با رفتار خودآگاه میزان شده تکراری نظیر شمارش، یا اجتناب است. فکر وسواس موجب افزایش اضطراب شخص می­گردد. در حالیکه انجام عمل وسواس اضطراب شخص را کاهش می­دهد. ocd.

این تحقیق دانشجویی کنش پژوهی مقایسه شیوع OCD در دانش آموزان پانزده الی هجده ساله ممتاز و ضعیف دبیرستان مشتمل بر ۶۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

ocd

فهرست مطالب

مقدمه: ۴

بیان مسئله: ۶

پرسش و پژوهش: ۹

هدف و ضرورت تحقیق: ۹

فرضیه پژوهش: ۱۰

سؤال پژوهش: ۱۱

تعریف عملیاتی: ۱۱

تعریف مفهومی: ۱۱

تاریخچه: ۱۲

سیر و پیشآگاهی: ۱۵

بررسی مقالات: ۱۷

سببشناسی: ۱۹

عوامل زیستشناختی: ۱۹

سایر دادههای زیستشناختی: ۲۲

عوامل رفتاری: ۲۳

عوامل روانی-اجتماعی: ۲۴

عوامل روانپویائی: ۲۵

سایر عوامل روانپویائی: ۲۷

ویژگیهای بالینی: ۳۰

الگوی علائم: ۳۴

سایر الگوهای علائم: ۳۵

تشخیص افتراقی: ۳۶

سایر اختلالات روانی: ۳۷

درمان: ۳۹

درمان داروئی: ۴۱

سایر درمانها: ۴۳

رفتاردرمانی: ۴۴

روان درمانی: ۴۵

مقدمه: ۴۷

جامعه آماری: ۴۸

روش نمونهگیری: ۴۸

ابزار پژوهش: ۴۹

روش اجرا: ۴۹

روش آماری: ۴۹

آمار توصیفی : ۵۱

آمار استنباطی : ۵۵

نتیجه : ۵۸

بحث و نتیجه گیری : ۵۹

محدودیت تحقیق : ۶۲

پیشنهادات تحقیق : ۶۳

فهرست منابع: ۶۴

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله کنش پژوهی مقایسه شیوع OCD در دانش آموزان پانزده الی هجده ساله ممتاز و ضعیف دبیرستان را در زیر می توانید ببینید.

مقاله ocd

مقدمه

فکر وسواسی یک فکر، احساس، یا حس مزاحم و تکرارشونده است. عمل وسواس فکر با رفتار خودآگاه میزان شده تکراری نظیر شمارش، یا اجتناب است. فکر وسواس موجب افزایش اضطراب شخص می­گردد. در حالیکه انجام عمل وسواس اضطراب شخص را کاهش می­دهد. ocd.

بیان مساله

OCD یا اختلال وسواس- جبری شامل افکار و اعمال وسواسی می­باشد که باعث ناراحتی و اتلاف وقت و تخریب قابل ملاحظه در عملکرد حرفه­ای در روابط بین فردی و شخص بیمار می­شود.

هدف و ضرورت تحقیق:

هدف از این پژوهش مقایسه شیوع OCD در دو گروه دانش­آموزان دختر پانزده الی هجده ساله ممتاز و ضعیف دبیرستان­های منطقه شش تهران است.

تعریف مفهومی:

OCD شامل افکار و اعمال وسواسی می­باشد که باعث ناراحتی و اتلاف وقت و تخریب قابل ملاحظه در عملکرد حرفه­ای در روابط بین فردی و شخص بیمار شود.

تاریخچه:

OCD یا اختلال وسواسی-جبری شامل افکار و اعمال وسواسی می­باشد که باعث ناراحتی و اتلاف وقت و تخریب قابل ملاحظه در عملکرد حرفه­ای در روابط بین فردی و شخص بیمار شود.

بررسی مقالات:

بر طریق آمار جهانی مطالعه­ای که در سال ۲۰۰۳ در کشور انگلستان بر روی ۱۰۴۸۳ کودک ۱۵-۵ ساله انجام شده است شیوع کلی OCD در این جمعیت ۲۵% بوده است. شیوع OCD در این گروه به طور مشخص بعد از ۱۳ سالگی افزایش قابل ملاحظه داشته و در بین کودکان زیر ۸ سال تنها ۱ مورد مبتلا وجود داشته است.

سایر داده­های زیست­ شناختی:

از مطالعات الکتروفیزیولوژیک، مطالعات الکتروآنسنالوگرام خواب و مطالعات نوروآندوکرین داده­هایی به دست آمده است

ویژگی­های بالینی:

ocd

بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری معمولاً به اطباء غیرروانشناس مراجعه می­کند. بیماران مبتلا به فکر و عمل وسواسی حداقل ۷۵ درصد بیماران مبتلا را تشکیل می­دهند.

سایر الگوهای علائم:

افکار وسواسی مذهبی و احتکار جبری نیز در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری شایع است. وسواس کندن مو (Trichotlilomaui) و جویدن ناخن ممکن است اعمال وسواسی مربوط به اختلال وسواسی جبری باشند.

روش آماری:

در این پژوهش برای بررسی رابطه OCD بین دانش­آموزان ممتاز و ضعیف بین ۱۸-۱۵ سال از روش (استودنت) t استفاده شده است.

بحث و نتیجه گیری :

OCD یا اختلال وسواسی ـ جبری شامل افکار و اعمال وسواسی می باشد که باعث ناراحتی و اخلاف وقت و تخریب قابل ملاحظه در عملکرد حرفه ای در رابطه بین فردی و تشخیص بیمار می شود .

فهرست منابع:

– انجمن روان پزشکی آمریکا-(۱۹۹۴)«راهنمای تشخیص وآمادگی اختلالات روانی»ترجمه نیکخود وهمکاران(۱۳۷۷)تهران،نشرمهارت.

– پورشریفی،حمید.(۱۳۸۴)روان شناسی بالینی.تهران.انتشارات سنجش.

– دادستان.پریرخ.(۱۳۸۲)روان شناسی چنایی.تهران.انتشارات سمت.

– دلاور،علی.روش تحقیق در روان شناسی وعلوم تربیتی، (۱۳۸۴) نشر ویرایش.تهران.

.

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

نظرات بسته شده است.