برگه اصلی

پستهای اخیر

پستهای اخیر

بررسی و شرع و عوامل شادی آفرین

عوامل شادی آفرین یکی از جنبه های هیجان شادی است که با واژه های چون سرور، نشاط،  وجد ، سرخوشی ، مسرت،  خوشی و خوشحالی هم معنا است.ازآن جا که بعد برجسته هیجان  مربوط به  روان  انسان  به  دست  دادن تعریف  دقیق تر آن نیز درحوزه دانش روان شناسی چندان مورد توجه قرار نگرفته است چنان که هنری موری می گوید یکی از غریب ترین  نشانه ها ی مشخص  عصر ما که   کم تر…
ادامه مطلب ...

بررسی معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین، قبل از حذف ماده ۲۱۸ سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب ۱۳۵۲ اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا...)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام…
ادامه مطلب ...

مقالات رشته زمین شناسی

نظرات بسته شده است.