پروژه مالی پیمانکاری

0
پروژه مالی پیمانکاریReviewed by پرشین مقاله on Jul 26Rating: ۵.۰پروژه مالی پیمانکاریپروژه مالی پیمانکاری مشتمل به ۷۹ صفحه می باشد. برای خرید مقاله پروژه مالی پیمانکاری اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

پیمانکاری فعالیت گسترده است که حوزه های متنوعی مانند سد سازی، راه سازی، ساختمان سازی، تأسیسات، نفت و گاز و خدمات را پوشش می دهد . فرایند پیمانکاری دارای جزییات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می شود و تا تحویل قطعی کار به کارفرما ادامه می یابد .

موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل می دهد

مطلب پروژه مالی پیمانکاری مشتمل۷۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق… ۱۲

مقدمه. ۱۳

هدف تحقیق… ۱۳

هدف اصلی نظام پیمان های بلند مدت… ۱۴

اهمیت تحقیق… ۱۴

بیان مسئله. ۱۵

فصل دوم: ادبیات تحقیق… ۱۷

بخش اول : آشنایی با  قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى… ۱۸

مقدمه. ۱۸

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری… ۱۸

ویژگیهاى صنعت پیمانکارى… ۱۹

انواع قراردادهاى پیمانکارى… ۲۲

۱) قرارداد مقطوع. ۲۲

۲) قرارداد امانى… ۲۲

۳) قرارداد براساس مواد و دستمزد ۲۳

۴) قرارداد بر اساس واحد بهاء ۲۳

۵) قرارداد مدیریت اجراء ۲۳

بخش دوم : مراحل اجرای طرح.. ۲۴

مقدمه. ۲۴

مرحله اول :مطالعات مقدماتی طرح.. ۲۴

۱.مطالعه شناسایی طرح.. ۲۴

۲.تهیه طرح مقدماتی… ۲۵

مرحله دوم:مقدمات تفصیلی طرح.. ۲۵

۱.تهیه نقشه تفصیلی… ۲۵

۲.تهیه اسناد و مدارک مناقصه. ۲۶

مرحله سوم :اجرای طرح.. ۲۶

  1. ارجاع کار به پیمانکار. ۲۶

۱.۱.دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح.. ۲۶

۲.۱. تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه شرکت در مناقصه. ۲۷

۱ .۳ -انتخاب پیمانکار. ۲۷

۲ . انعقاد قرارداد با پیمانکار۲۷

۱.۲. تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات… ۲۸

۲.۲. تنظیم قرارداد با پیمانکار. ۲۸

۳.۲. ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه۲۹

۴.۲. تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت۲۹

۵.۲. اخذ پیش پرداخت ۲۹

  1. مرحله شروع عملیات اجرایی ۳۰

۱.۳.  تاسیس و ایجاد کارگاه. ۳۰

۲.۳. تخصیص تنخواه گردان به کارگاه. ۳۰

  1. تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها ۳۱

۴-۱- تنظیم صورت وضعیت موقت کارها ۳۲

۴-۲- پرداخت وجه صورت وضعیت کارها ۳۲

۵- تحویل موقت…. ۳۳

۵-۱- برچیدن کارگاه. ۳۴

۵-۲- ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات  ۳۵

۵-۳- ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت…. ۳۵

۵-۴- تهیه صورت وضعیت قطعی… ۳۶

۵-۵- تهیه صورتحساب قطعی پیمان.. ۳۶

۵-۶- تعیین سود پیمان و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده. ۳۶

۵-۷- استرداد نصف سپرده حسن انجام کار. ۳۷

۵-۸- بهره و نگاهداری عملیات موضوع پیمان.. ۳۷

۶- تحویل قطعی… ۳۷

۶-۱- استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار. ۳۹

بخش سوم : روش حسابداری پیمانهای بلند مدت و صدور سند حسابداری… ۴۱

مقدمه. ۴۱

مخارج قبل از انعقاد پیمان یا مخارج  شرکت در مناقصه. ۴۲

۱- انعقاد قرارداد با پیمانکار. ۴۴

۱-۱- وصول پیش دریافت از کارفرما ۴۶

  1. حسابداری عملیا ت اجرایی… ۴۷

۱.۲. ایجاد کارگاه. ۴۷

۲.۲.تخصیص تنخواه گردان به کارگاه. ۴۸

۳.۲ . مخارج پیمان در طول اجرای طرح.. ۴۸

۱.۳.۲. مخارج مستقیم(Direct costs) 48

۲.۳.۲. مخارج غیرمستقیم  یا هزینه های سربار. ۴۹

۳.۳.۲.هزینه های عمومی و اداری… ۵۰

۴.۲. نحوه ثبت حسابداری صورت وضعیت از دید پیمانکار. ۵۰

۱.۴.۲. مالیات… ۵۱

۲.۴.۲. بیمه. ۵۱

الف. بیمه براساس قراردادهای دسمتزدی… ۵۲

ب. بیمه براساس قراردادهای دستمزد و مصالح.. ۵۲

  1. ثبت عملیات مالی تحویل موقت…. ۵۴
  2. ثبت عملیات مالی تحویل قطعی… ۵۵

بخش چهارم : روش های متداول شناسایی سود پیمانکاری… ۵۶

  1. شناسایی درآمد.. ۵۶

۱.۱. روش کار تکمیل شده. ۵۶

۲.۱. روش درصد پیشرفت کار. ۵۸

۱.۲.۱.  برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان.. ۵۹

۲.۲.۱. برآورد کل هزینه پیمان.. ۶۰

۳.۲.۱ . برآورد کل سود ناخالص پیمان.. ۶۰

۴.۲.۱.  اندازه گیری میزان پیشرفت کار. ۶۱

۵.۲.۱.  محاسبه درآمد، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان.. ۶۲

۳.۱.  روش شناخت درآمد به میزان مخارج قابل بازیافت…. ۶۵

انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری… ۶۷

خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری… ۶۹

  1. حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلندمدت پیمانکاری… ۷۲

۱.۴. شناسایی زیان دوره جاری پیمان.. ۷۲

۲.۴.  شناسایی کل زیان پیمان.. ۷۴

بخش پنجم نحوه ارائه اطلاعات مربوط به پیمان در صورت های مالی… ۷۵

الف ) افشاء در ترازنامه. ۷۵

ب) افشاء در صورت سود و زیان.. ۷۶

ج) افشاء در یادداشتهای توضیحی  ۷۷

فصل سوم: طراحی سیستم۷۹

بخش اول :مبانی سیستم ها ۸۰

مقدمه. ۸۰

تعریف سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه. ۸۰

مأموریت و هدف سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه. ۸۱

نکات مهم در استفاده از سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه. ۸۱

بخش دوم : طراحی سیستم.. ۸۳

مقدمه. ۸۳

تعریف کامپیوتر. ۸۳

مزایای کامپیوتر. ۸۳

انواع نرم افزار. ۸۴

زبانهای برنامه نویسی… ۸۵

سیستم عامل ویندوز. ۸۵

سیستم عامل ویندوز Xp.. 85

معرفی نرم افزار پیمانکاری… ۸۵

نرم افزار صفحه گسترده چیست…. ۸۶

Excel چیست…. ۸۶

اجرای اکسل… ۸۷

مفاهیم اولیه. ۸۷

مزایای Excel 88

آشنایی با محیط کار. ۸۹

وارد کردن اطلاعات در خانه های اکسل… ۹۰

ویرایش محتویات خانه ها ۹۰

تنظیم ابعاد خانه ها و اهمیت…. ۹۰

افزودن سطر یا ستون.. ۹۱

وارد کردن فرمول و انجام محاسبات خودکار. ۹۱

مراحل طراحی سیستم پیمانکاری: ۹۲

۱- اطلاعات اولیه و صورت مسئله (۱  Sheet) 92

۲- محاسبه هزینه و در آمد پیمان Sheet 2)) 93

۳- وصول صورت وضعیت ها (Sheet3) 95

۴- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱x 13(Sheet4) 96

۵- ترازنامه (Sheet 5 ) 96

خلاصه ای کوتاه از مقاله پروژه مالی پیمانکاری را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

پیمانکاری فعالیت گسترده است که حوزه های متنوعی مانند سد سازی، راه سازی، ساختمان سازی، تأسیسات، نفت و گاز و خدمات را پوشش می دهد . فرایند پیمانکاری دارای جزییات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می شود و تا تحویل قطعی کار به کارفرما ادامه می یابد .

موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل می دهد

هدف تحقیق :

مهمترین هدف از انتخاب این بحث برای پروژه مالی آشنایی بیشتر با حسابداری این بخش و همچنین قوانین و مقررات مربوط به آن است و به دلیل نیازی که در همهء قراردادهای بلندمدت به محاسبه سود و زیان و درآمد دوره،تهیه لیست صورت وضعیت و تهیه ترازنامه است به طراحی سیستم در سطح ساده پرداخته ایم .

هدف اصلی نظام پیمان های بلند مدت :

اجاع طرح های ساخت ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیت های ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران ، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روش های مناسب ثبت و ضبط معاملات مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است .

اهمیت تحقیق :

کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری فرا گرفته اند یکی از مواردی که با آن آشنا می شوند قراردادهای بلند مدت است و به تبع روش حسابداری و ثبت در دفتر روزنامه و تهیه صورت وضعیت و محاسبه درآمد و تهیه صورت سود و زیان و ارائه ترازنامه را فراگرفته اند ولی باید توجه داشت بحث پیمان های بلند مدت دارای مطالب زیادی است که همهء افراد حسابدار یا کسانی که در مرکز پیمانکاری کار می کنند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهند بود .

انواع قراردادهاى پیمانکارى

قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:

 قرارداد مقطوع:

این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر تنظیم میشود:
الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.

مطالعه شناسایی طرح:

شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام تحقیقات بنیادی و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری طرح میباشد. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای لازم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت اجزای متشکله وهمچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با توجه به مصالح ساختمانی، تجهیزات، نیروی انسانی و بالاخره حدودسرمایه گذاری، زمان اجرا و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است.

تنظیم قرارداد با پیمانکار
پس از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری منعقد میشود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانکاری در دفترخانه اسناد رسمی به عهده پیمانکار است.پیمانکار با امضای قرارداد موارد زیر را تایید میکند:
الف-کلیه اسناد، مدارک و نقشه ها را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع شده است.

تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
طبق ماده جداگانهای در قرارداد پیش بینی میشود که کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات  وی،درصدی از مبلغ پیمان را در ازای ضمانتنامه بانکی به وی پیش پرداخت کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا پایان مدت پیمان معتبر و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد.

تاسیس و ایجاد کارگاه
کارفرما متعهد است کلیه زمینهایی که برای تاسیس وایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است به پیمانکارتحویل دهد.

هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار است. پیمانکار پس از تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع عملیات و اجرای طرح، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین و کتبآً به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی کند. رئیس کارگاه در تمام اوقات کار در کارگاه حضوردارد و کارگران و کار آنان  لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کند.

مخارج اجراى طرح

تامین نیروی انسانی، تهیه وتدارک کلیه مصالح، ابزار کار،ماشین آلات و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. مخارج اجرای طرح در طول دوره  ساخت از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود. کالاها و یا داراییهایی را که کارگاه مجاز به خرید آن نیست یا امکان تهیه آن در محل اجرای طرح وجود ندارد از طریق دفتر مرکزی  خریداری میشود.

تحویل موقت

پیمانکار پس از آنکه حداقل ۹۷ درصد از عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات و نقشه ها و سایر اسناد و مدارک منضم به پیمان انجام داد در صورتی که باقیمانده و یا نقایص کارهای مربوط به قسمت عمده ای از یک کار، اساسی  یا به صو رتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد می تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل موقت معرفی کند و در عین حال انجام دادن کارهای جزئی باقیمانده را نیز نقل کند.

تهیه صورتحساب قطعی پیمان

صورتحساب قطعی پیمان بر اساس صورت وضعیت قعطی تهیه می شود و مبلغ آن شامل مبلغ صورت وضعیت قعطی و مبالغی است که بر اساس قرارداد و اسناد و مدارک پیوست به آن به مبلغ مزبور اضافه و یا از آن کسر شده است.

روش حسابداری پیمانهای بلند مدت و صدور سند حسابداری

در ادبیات حسابداری پیمانکاری دو روش تکمیل کار و روش درصد پیشرفت کار(پیمان ) برای حسابداری پیمانها به چشم می خورد. تفاوت اصلی این دو روش در زمان شناسایی درآمد است.

در روش تکمیل کار، درآمد پس از تکمیل عملیات موضوع پیمان شناسایی می شود اما در روش درصد پیشرفت کار، درآمد در هر دوره حسابداری متناسب با پیشرفت کار شناسایی می شود.

مخارج قبل از انعقاد پیمان یا مخارج  شرکت در مناقص

این مخارج شامل مخارج کارشناسی، پیشنهاد قیمت، تهیه تضمین و خرید اسناد مناقصه است.اگر قرارداد در دوره جاری منعقد شود یا اینکه برنده مناقصه در دوره جاری مشخص شود، وضعیت کاملاً روشن است و می توان این مخارج را در صورتی که شرکت مورد نظر به عنوان پیمانکار انتخاب شود، به حساب پیمان منظور کرد.

مشخص شدن نتیجه مناقصه

پس از اتمام مناقصه و مشخص شدن برنده ۳ وضعیت پیش می آید :

  1. پیمانکار برنده مناقصه نباشد : در این حالت سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه آزاد خواهد شد و تمام مخارجی را که برای شرکت در مناقصه انجام شده است به عنوان هزینه دوره منظور می شود .
  2. پیمانکار برنده مناقصه بوده اما حاضر به عقد قرارداد نباشد :در این حالت سپرده یا ضمانتنامه به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و تمام مخارج مربوط به شرکت در مناقصه به عنوان هزینه دوره منظور می گردد

انعقاد قرارداد با پیمانکار :

هنگام انعقاد قرار پیمانکار جهت ایجاد اطمینان نسبت به اجرای تعهدات خود باید ضمانتنامه ای معادل ۵٪ مبلغ اولیه قرارداد از بانک مورد قبول کارفرما اخذ نموده و به کارفرما ارایه کند این ضمانتنامه در واقع ضمانتنامه پیمانکار توسط بانک در مقابل کارفرماست مبتنی براینکه اگر پیمانکارنتواند قرارداد را طی مدت مقرر به بانک برای صدور ضمانتنامه به نحوه صحیح انجام دهد بانک به نام تقاضای کارفرما وجه ضمانتنامه را به او پرداخت خواهد نمود .

وصول پیش دریافت از کارفرما :

پیمانکار معمولا براساس قرارداد و در قبال ارایه ضمانتنامه بانکی مبلغی را به عنوان پیش دریافت از کارفرما وصول می کند.برای بازپرداخت مبلغ پیش دریافت بابت واریز اقساط اول و دوم از تمام صورت وضعیت  های کارکردموقت معادل ۵/۱۴٪ کسر می شود و برای بازپرداخت قسط سوم پیش دریافت ۸٪ علاوه بر ۵/۱۴٪ یادشده از مبلغ صورت وضعیت به گونه ای کسر می شود که تمام مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت مستهلک شود.

تخصیص تنخواه گردان به کارگاه  :

پس از تأسیس کارگاه،بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه اختصاص می دهد پرداخت می شود. وجوه ارسالی به کارگاه در حسابی جداگانه در دفتر کل به نام تنخواه گردان یا حسابجاری تنخواه نگهداری می شود.

مخارج غیرمستقیم  یا هزینه های سربار (Overheads) :  

هزینه هایی است که مربوط به فعالیتهای پیمانکاری است و بین چند پیمان مشترک است . مانند هزینه تعمیرگاه مرکزی، طراحی و خدمات فنی که بین پیمانهای مختلف مشترک است که معمولابرمبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، موادمستقیم و مبلغ پیمان یا ترکیبی از این مبانی بین پیمانهای موجود  سرشکن میشود.

 

ثبت عملیات مالی تحویل قطعی

هنگام تحویل قطعی عملیات موضوع پیمان ۵۰٪ مبلغ باقی مانه سپرده حسن انجام کار دریافت و بابت آن حساب وجه نقد بستانکار می شود و هرگونه هزینه انجام شده در دوره تضمین بابت رفع نتایص نیز به بابت رفع نقایص نیز به حساب پیمان درجریا پیشرفت منظور می گردد .

روش کار تکمیل شده

طبق استانداردهای حسابداری ایران و استاندارد بین المللی حسابداری روش کار تکمیل شده جزو روشهای پذیرفته شده نیست و در حسابداری وگزارشگری در ایران قابل اجراء نمی باشد.

در روش کار تکمیل شده ، درآمد، هزینه و سود ناخالص پیمان هنگامی شناسایی می شود که کل پیمان یا بخش عمده ای از آن تکمیل شده و تنها کارهای جزئی آن باقی مانده باشد.

مزیت و معایب  روش کار تکمیل شده :

مزیت اصلی روش کار تکمیل شده این است که  سود پیمان زمانی شناسایی می شود که کار پایان یافته یا به مراحل پایانی رسیده باشد. در این روش، خطر شناسایی سودهایی که ممکن است به دست نیاید به حداقل می رسد.

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ