پروتئین های مرتبط با بیماریزایی

0
پروتئین های مرتبط با بیماریزاییReviewed by پرشین مقاله on Sep 10Rating: ۴.۰پروتئین های مرتبط با بیماریزاییپروتئین های مرتبط با بیماریزایی مشتمل به ۶۸صفحه می باشد. برای خرید مقاله پروتئین های مرتبط با بیماریزایی اقدام نمایید. پروتئین های مرتبط با بیماریزایی
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

در گونه های گیاهی هزاران ژن مقاومت (R) در برابر عوامل بیماری ویروسی ، باکتریایی ، قارچی و نماتدی وجود دارد . ظهور مقاومت در بر هم کنش میزبان و عامل بیماری مستلزم بیان ژن مقاومت (R) در میزبان و ژن غیربیماریزا (Avr) در عامل بیماری می باشد . باور بر اینست که ژنهای مقاومت گیاه را قادر می سازند که ژنهای غیر بیماریزا را شناسایی کرده ، فرآیند انتقال پیام را آغاز نموده و واکنش دفاعی را فعال سازند . رویدادهای انتقال پیام که منجر به ظهور مقاومت می شوند

این تحقیق دانشجویی پروتئین های مرتبط با بیماریزایی مشتمل بر ۶۸  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پروتئین های مرتبط با بیماریزایی

فهرست مطالب

مقدمه و خلاصه موضوع. ۱

گیاه ، عامل بیماری و اساس ژنتیکی دفاع گیاهی.. ۳

فرضیه ژن در برابر ژن.. ۴

جداسازی و مطالعه ژنهای مقاومت… ۹

حوزه های ساختمانی فرآورده های ژنهای مقاومت… ۱۲

تکرارهای غنی از لوسیون.. ۱۳

مکانهای اتصال نوکلئوتیدها ۱۵

شباهت بین فرآورده ژنهای R با سایر پروتئین های گیاهی.. ۲۴

ژنهای مقاومت و انتقال پیام دفاعی.. ۲۸

ژنهای غیر بیماریزا و تولید لیگاند. ۳۱

رویدادهای پائین دست در انتقال پیام دفاعی.. ۳۷

خانواده ژنهای مقاومت و ایجاد مقاومت های اختصاصی جدید. ۴۱

گروه بندی پروتئینهای PR… 47

خانواده PR-1. 48

بتا – ۳،۱- گلوکانازها ( خانواده PR-2 ) 49

پروتئین های شبه تاماتین ( خانواده PR-5 ) 50

مهندسی مقاومت به بیماری ها ۵۵

فهرست منابع:۶۳

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله پروتئین های مرتبط با بیماریزایی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه و خلاصه موضوع

در گونه های گیاهی هزاران ژن مقاومت (R) در برابر عوامل بیماری ویروسی ، باکتریایی ، قارچی و نماتدی وجود دارد . ظهور مقاومت در بر هم کنش میزبان و عامل بیماری مستلزم بیان ژن مقاومت (R) در میزبان و ژن غیربیماریزا (Avr) در عامل بیماری می باشد . باور بر اینست که ژنهای مقاومت گیاه را قادر می سازند که ژنهای غیر بیماریزا را شناسایی کرده ، فرآیند انتقال پیام را آغاز نموده و واکنش دفاعی را فعال سازند . رویدادهای انتقال پیام که منجر به ظهور مقاومت می شوند

گیاه، عامل بیماری و اساس ژنتیکی دفاع گیاهی

عوامل بیماری در تهاجم به گیاهان یکی از سه راهبرد ذیل را بر می گزینند ، نکروتروفی ، بیوتروفی و یا همی بیوتروفی . نکروتروفها ابتدا سلول میزبان را می کشند و سپس محتوای آن را متابولیزه می کنند ، برخی از این عوامل بیماری دامنه میزبانی گسترده ای را در بر می گیرند و مرگ سلولی اغلب توسط سموم و یا آنزیمهایی رخ می دهد سوبسترای بخصوصی را مورد هدف قرار می دهند. Pythium و  Botrytis نمونه هایی از نکروتروفهای قارچی هستند .

فرضیه ژن در برابر ژن

در گونه های گیاهی هزاران ژن مقاومت (R) در برابر عوامل بیماری ویروسی ، باکتریایی ، قارچی و نماتدی وجود دارد . هرچند که پاسخهای دفاعی از سوی گیاه در تقابل با عوامل بیماری ، متفاوت می باشند ، اما خصوصیات مشترکی نیز بین آنها وجود دارد که مهمترین آنها این است که عمل ژنهای R به ژنوتیپ عامل بیماری بستگی دارد . عوامل بیماری بطور بالقوه دارای توانایی ایجاد پیامهای گوناگون می باشند که به نحوی مشابه تولید آنتی ژنها توسط عوامل بیماری پستانداران می باشد .

جداسازی و مطالعه ژنهای مقاومت

سؤال این است که ژنهای R چه چیزی را رمز می کنند ؟ بیش از بیست سال پیش یک مدل الیسیتور – گیرنده برای توجیه بر هم کنش ژن مقاومت در مقابل ژن Avr مطح شد که در آن ژنهای Avr الیسیتورهایی را رمز می کنند که به عنوان لیگاند برای گیرنده هایی که توسط ژنهای R رمز می شوند عمل می نمایند . این مدل در برخی حالات می تواند معتبر باشد ولی نتوانست سبب تسهیل در امر جداسازی ژنهای مقاومت و یا فرآورده های آنها شود .

فهرست منابع:

پروتئین های مرتبط با بیماریزایی

  • محمدرضا قنات ها، مهدی زهراوی، مقاله حوزه های ساختمانی عمل و مهندسی ژنهای مقاومت به بیماریها در گیاهان نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.
  • جزوه اصلاح نباتات تکمیلی، استاد محترم جناب آقای دکتر بی‌همتا.
  • سایتهای اینترنتی:

www. FAO.org

www. Nal . usda.gov

www. Cigar.org

.

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ