پایان نامه خصوصیات حسابداری شهـرداری ها

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد .

مطلب  پایان نامه خصوصیات حسابداری شهـرداری ها مشتمل ۷۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ