پایبندی به دین در دانشجویان

پایبندی به دین در دانشجویانReviewed by پرشین مقاله on Oct 21Rating: ۴.۵پایبندی به دین در دانشجویانپایبندی به دین در دانشجویان مشتمل به ۱۰۵ صفحه می باشد. برای خرید مقاله پایبندی به دین در دانشجویان اقدام نمایید. پایبندی به دین در دانشجویان
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

درادوار مختلف تاریخ بشری یکی از مولفه های مهم حیات اجتماعی انسان ها دین بوده است . کمتر جامعه ای را سراغ داریم که دین با اشکال و تعاریف مختلف در هویت فردی و اجتماعی آن سهم وافری نداشته باشد. دین نه تنها از زندگی انسان امروزی کنار نرفته بلکه همچنان یکی از ارکان مهم اجتماعات بشری باقی مانده است. به طوریکه تعمیق تداوم حیات دینی از یک سو گرایش فطری و ذاتی انسان عصر کنونی از سوی دیگر موجب شده دین و گرایشات دینی در زمره مهمترین دغدغه های عصر کنونی باشد.

این تحقیق دانشجویی پایبندی به دین در دانشجویان مشتمل بر  ۱۰۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایبندی به دین در دانشجویان

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

بیان مساله. ۴

ضرورت تحقیق: ۵

اهداف پژوهش: ۷

فرضیات پژوهش: ۱۰

فصل ۲. ۱۳

بررسی آثار و پژوهش های انجام شده ۱۳

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ۲۷

فصل سوم. ۲۸

تعاریف مفاهیم و متغیرهای اساسی تحقیق: ۲۸

مفهوم لغوی حجاب.. ۲۹

نظریه رفاه اقتصادی.. ۳۱

تعریف معلومات دینی.. ۳۲

مفاهیم و متغیرهای اساسی تحقیق: ۳۲

بررسی آراء ونظریات مربوط به دین و دینداری: ۳۳

دین از دیدگاه اسلام. ۳۳

تعریف دین.. ۳۴

نظریه. ۳۵

تعریف دین.. ۳۵

چهارچوب نظری.. ۳۶

دین از دیدگاه مکتب اصالت کارکرد. ۴۳

فصل چهارم. ۴۴

روش تحقیق.. ۴۴

تعریف جامعه آماری و حجم نمونه : ۴۴

روش تحقیق : ۴۴

فصل پنجم. ۴۵

یافته‌های پژوهش… ۴۵

خلاصه نتایج. ۹۸

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله پایبندی ی به دین در دانشجویان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

درادوار مختلف تاریخ بشری یکی از مولفه های مهم حیات اجتماعی انسان ها دین بوده است . کمتر جامعه ای را سراغ داریم که دین با اشکال و تعاریف مختلف در هویت فردی و اجتماعی آن سهم وافری نداشته باشد. دین نه تنها از زندگی انسان امروزی کنار نرفته بلکه همچنان یکی از ارکان مهم اجتماعات بشری باقی مانده است. به طوریکه تعمیق تداوم حیات دینی از یک سو گرایش فطری و ذاتی انسان عصر کنونی از سوی دیگر موجب شده دین و گرایشات دینی در زمره مهمترین دغدغه های عصر کنونی باشد.

بیان مساله

رشد فزاینده هنجارها و ارزشهای غیر دینی وگاها ضددینی در کنار بی تفاوتی رو به گسترش جامعه در خصوص باورهای مذهبی از جدی ترین مسائلی است که در حال حاضر جامعه ما را با چالشهای جدی  مواجه ساخته است. آمیختگی انگاره های دینی –مذهبی با ارزشها وهنجارهایی که ماهیتا محتوای دینی نداشته و از عوامگرایی صرف ناشی می شود ، باعث شده حقیقت دین بر اغلب اعضاء جامعه پوشیده مانده و بستر مساعدی را در جهت دین گریزی ودین ستیزی از سوی  برخی اعضاء جامعه و بویژه تحصیل کردگان فراهم آورد

ضرورت تحقیق:

دانشگاه با گسترش وسیع آموزشی و حجم زیاد مخاطبانش از عرصه هایی است که نقش کلیدی در اندیشه سازی و اندیشه پروری در جامعه ها دارد. اهمیت غیر قابل انکار دانشگاه در تعمیق ارزشها و هنجارهای اجتماعی واقعیتی است که به یقین از نگاه تیز بین مسئولین و سیاست گذاران آموزشی پنهان نمانده  و کوشش های گوناگون در اصلاح و بهبود کیفیت فضا و محتوای آموزشی در دانشگاه ها از مصادیق بارز آن است . لیکن تلاشهای صورت گرفته از سوی مسئولین در مقایسه با اهمیت سرمایه های مادی و معنوی که دانشگاه چه در بعد مادی و چه در ابعاد انسانی در اختیار سیاست گذاران و متولیان امر آموزشی قرار می دهد

روش تحقیق:

پایبندی به دین در دانشجویان

روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایشی است که به شیوه توصیفی ودر یک مقطع زمانی معین انجام می شود ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد . لیکن جهت آشنایی بیشتر با جامعه آماری وفضای تحقیق با استفاده از مطالعه اکتشافی و مصاحبه سازمان یافته با برخی از صاحب نظران و افراد مطلع و هم چنین تعدادی از اعضاء جامعه آماری از دیدگاه ها و نگرش های آنها در خصوص با موضوع مورد بررسی آگاهی های مقدماتی فراهم آمد.

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ