پاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروس

0
پاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروسReviewed by پرشین مقاله on Sep 10Rating: ۴.۰پاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروسپاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروس مشتمل به ۳۹صفحه می باشد. برای خرید مقاله پاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروس اقدام نمایید. پاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروس
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

به طور کلی روتاویروس تمایل بافتی (tissue tropism) بسیار محدودی دارد و در بیشتر موارد فقط بافت اپیتلیوم پرز (villus) روده کوچک را عفونی میکند. به علاوه به نظر می رسد که عفونت روتاویروسی به طور کلی گونه های جوان محدود شود تغییرات هیستو پاتولوژیک روده کوچک لزیون های پاتولوژیک توسط عفونت های روتاویروسی القا می شود. در اغلب موارد مطالعات بر روی حیوانات عفونی شده به صورت آزمایشی و طبیعی صورت گرفته و بر روی لزیون های روده ای ایجاد شده بر اثر روتاویروس در انسان محدود می شود.

این تحقیق دانشجویی پاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروس مشتمل بر  ۳۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۱-۱ لزیون های پاتولوژیک ایجاد شده توسط عفونت روتاویروسی. ۲

۲-۱ تغییرات ایجاد شده در روده به دنبال عفونت روتاویروسی. ۲

۲- پاتوفیزیولوژی عفونت روتاویروسی. ۴

۱-۲ مکانیسم اسهال. ۴

۲-۲ تغییر در جذب ماکرومولکولها از بین سطح موکوزال روده در طی عفونت.. ۵

واکسن های روتاویروسی. ۶

۱-۱ نسل ااول واکسن های روتاویروسی. ۶

۲- نسل دوم واکسن های روتاویروسی. ۸

۳- نسل سوم واکسن های روتاویروسی. ۱۱

۴-۱- نسل بعدی (آینده) واکسن های روتاویروسی. ۱۲

پروتئین های گروه A روتاویروسی. ۱۳

پروتئین های ساختمانی. ۱۳

نوترالیزاسیون. ۲۰

پروتئین های غیر ساختمانی روتاویروس.. ۲۱

NSP2. 22

NSP3. 24

NSP6 , NSP5. 25

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله پاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروس را در زیر می توانید ببینید.

لزیون های پاتولوژیک ایجاد شده توسط عفونت روتاویروسی

به طور کلی روتاویروس تمایل بافتی (tissue tropism) بسیار محدودی دارد و در بیشتر موارد فقط بافت اپیتلیوم پرز (villus) روده کوچک را عفونی میکند. به علاوه به نظر می رسد که عفونت روتاویروسی به طور کلی گونه های جوان محدود شود تغییرات هیستو پاتولوژیک روده کوچک لزیون های پاتولوژیک توسط عفونت های روتاویروسی القا می شود. در اغلب موارد مطالعات بر روی حیوانات عفونی شده به صورت آزمایشی و طبیعی صورت گرفته و بر روی لزیون های روده ای ایجاد شده بر اثر روتاویروس در انسان محدود می شود.

تغییرات ایجاد شده در روده به دنبال عفونت روتاویروسی

 به طور کلی در ابتدا رشد ویلی ها متوقف شده و به صورت کوتاه درمی آیند به علاوه انترولیت های (Entrocytes) در نوک بافت اپیتلیوم پرز (پیلوس) به صورت نامنظم شده و واکوئول دار می شوند و برخی از این سلولها جدا می شوند. لایه بافت همبندی غشاء مخاطی (Lamina propria) در سلولهای شبه رتیکولوم (reticulum-Like cells) افزایش پیدا می کند. تغییرات در  ظرف ۲۴ ساعت از عفونت در زمانیکه سلول آغاز می شود ایجاد شده و اینگونه به نظر می رسد که عفونت از قسمت ابتدایی (proximal) روده کوچک شروع شده و به سرعت به قسمت انتهایی (distal) پیشرفت می کند.

تغییر در جذب ماکرومولکولها از بین سطح موکوزال روده در طی عفونت

به طور کلی به نظر می رسد که عفونت روتاویروس نفوذپذیری روده را نسبت به مولکولهای مختلف تغییر می دهد. عفونت توانایی روده را نسبت به جذب مولکولهای پلی اتیلن گلیکول (PEGs) با وزن های مولکولی مختلف (۱۲۵۰ – ۲۸۲) و D-xylose کاهش می دهد. به علاوه بر نفوذپذیری روده ای نسبت به لاکتور و لاکتولوز افزایش یافته در حالیکه جذب L – رامنوز کاهش می یابد.

منابع

پاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروس

۱.Diversity of Rotavirus Strains amony children with Acute Diarrhea in Chinal: 1998-2000 Surveillance Study. 2002 (jcn) Zhao- Jin fang.

۲.VP4 and VP7 Genotyping of Rotavirus Samples Recovered from Infected children in Ireland over a 3-year Period. 1999 (jcm) Jim O’Mahony.

۳.Detection and Characterization of Rotavirus G and P Types from children Participating in a Rotavirus Vaccine Trial in Belern, Brazil. 2002 (Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro) JDP Mascarenhas,

.

 

 

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ