مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق

0
مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفقReviewed by پرشین مقاله on Feb 8Rating: ۴.۵مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق مشتمل به۱۱۸صفحه می باشد. برای خرید مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه کنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌کند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است.

از آنجائیکه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمه زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌کند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد.

این تحقیق دانشجویی مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق  مشتمل بر۱۱۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: بیان مسئله. ۳

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۳

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۷

۴- اهداف پژوهش… ۹

۵- گزاره‌های تحقیق (سوالها/فرضیه‌ها) ۱۰

۶- معرفی نوع متغیرها وتعاریف عملیاتی: ۱۰

فصل دوم. ۱۴

مروری بر پیشینه پژوهشمقدمه. ۱۴

مقدمه. ۱۵

یادگیری از دیدگاه روانشناسی رفتارگرا ۱۶

یادگیری از دیدگاه روانشناسی شناختی.. ۱۸

نظریه رشد شاختی پیاژه. ۲۰

نظریه یادگیری گشتالت.. ۲۲

نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی.. ۲۳

نظریه پردازش اطلاعات.. ۲۶

راهبردهای تکراردر تکالیف ساده یادگیری.. ۳۲

راهبرد مرور ذهنی در تکالیف پیچیده یادگیری.. ۳۴

راهبرد بسط‌دهی در تکالیف پایه. ۳۵

راهبرد بسط‌دهی درتکالیف پیچیده. ۳۶

راهبرد سازماندهی در تکالیف پایه. ۳۷

راهبرد سازماندهی در تکالیف پیچیده یادگیری.. ۳۹

فراشناخت.. ۴۰

معلمان کارآمد. ۴۶

پرورش مهارتهای فکری.. ۴۷

پرورش مهارتهای حل مسئله. ۴۸

مهارتهای تدریس… ۵۲

دستورالعمل‌های قبل از مطالعه. ۵۷

دستورالعمل‌های بعد از مطالعه. ۶۰

دستورالعملهای جهت گسترش حافظه. ۶۱

دستورالعمل‌های جهت بهسازی حافظه. ۶۲

ادبیات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه. ۶۵

فصل سوم. ۷۳

جدول (۱-۳) نتایج تحلیل عاملی سوالهای آزمون. ۷۷

باصری. ۷۸

فصل چهارم. ۸۰

جدول ۲-۴ توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک رشته تحصیلی وتحصیلات پدر ۸۲

جدول ۳-۴ توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک رشته تحصیلی وتحصیلات مادر ۸۳

جدول شماره ۴-۴ توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک رشته تحصیلی وشغل پدر ۸۴

جدول شماره ۵-۴ توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک رشته تحصیلی وشغل مادر ۸۵

جدول ۶-۴ توزیع فراوانی دانش آموزان موفق وناموفق برحسب رشته تحصیلی. ۸۶

نظارت بر. ۸۷

جدول ۹-۴ ضرایب رگرسیون راهبردهای یادگیری در پیش بینی نمره درس حسابان. ۹۰

جدول ۱۱-۴ ضرایب رگرسیون راهبردهای یادگیری در پیش بینی نمره درس فیزیک.. ۹۱

جدول ۱۵-۴ ضرایب رگرسیون راهبردهای یادگیری در پیش بینی نمره درس تاریخ. ۹۵

جدول ۱۷-۴ ضرایب رگرسیون راهبردهای یادگیری در پیش بینی نمره درس جامعه شناسی. ۹۶

جدول ۱۹-۴ ضرایب راهبردهای یادگیری در معادله تابع تمیز. ۹۹

جدول ۲۰-۴ ضرایب راهبردهای یادگیری در معادله تابع تمیز. ۱۰۰

جدول ۲۲-۴ ضرایب راهبردهای یادگیری در معادله تابع تمیز. ۱۰۱

فصل پنجم. ۱۰۳

بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۴

محدودیت‌ها ۱۱۲

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه کنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌کند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است.

از آنجائیکه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمه زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌کند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد.

بیان مسئله

وقتی دانش‌آموزان تحت آموزش رسمی قرار می‌گیرند. پاسخهای متفاوتی نسبت به محرکهای محیطی از جمله فرایندهای یاددهی – یادگیری از خود بروز می‌دهند. برای درک تفاوتهای دانش‌آموزان در آموزش یکسان لازم است ویژگیهای ورودی یادگیرندگان مورد مطالعه قرار بگیرد. ویژگیهای عاطفی، فیزیولوژیکی و شناختی یادگیرندگان در نحوه واکنش آنها بر محرکها تأثیر دارد وشیوه‌های یادگیری از جمله این ویژگیهاست

اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف اصلی آموزش آسان کردن یادگیری است. و یادگیری تغییر شناختی است که در ذهن یادگیرنده اتفاق می‌افتد وفعالیت هدفمند او موجب آن می‌گردد. بنابراین لازم است فرد یادگیرنده بعنوان عنصر اصلی این فرایند مورد مطالعه قرار بگیرد.

هوش، شخصیت، آموخته‌های قبلی، انگیزش و روش یادگیری وبسیاری دیگر از عوامل موجود در یادگیرنده در یادگیری اومؤثرند و شناخت هر کدام به تنهایی و در ارتباط با یکدیگر دانش‌ ما را از یادگیری و گسترش می‌دهد.

یادگیری از دیدگاه روانشناسی رفتارگرا

برای روانشناسان      رفتارگرا موضوع مهم علم روانشناسی‏، رفتار آشکار موجود زنده است. و یادگیری(چه ساده و چه پیچیده) را کسب رفتارهای مختلف دانسته و نحوه کسب رفتار را غالباً فرایندهای شرطی سازی توجیه می‌کنند.

یادگیری از دیدگاه روانشناسی شناختی

از نظر روان‌شناسان شناختی رفتار به صورت وسیله یا سرعتی برای استنباط و استنتاج پدیده‌های شناختی یا آنچه در ذهن انسان می‌گذرد مورد توجه قرار می‌گیرد. وعلاقه آنها بیشتر به فرایندهای ذهنی است که از طریق آنها اطلاعات دریافت می‌شوند و به راههای مختلف تغییر می‌یابند و به صورت رمز در آمده درحافظه ذخیره می‌گردند و در نهایت برای استفاده‌های بعدی از حافظه بازیابی می‌شوند. (نی‌سر

نظریه یادگیری گشتالت

نظریه گشتالت را سردسته نظریه‌های شناختی یادگیری می‌توان به حساب آورد روانشناسان گشتالت همچون ورتایمر،کهلر وکافکا بر وجود ویژگی ادراکی کلی و جامع انسان تاکید دارند. وکوششهای خود را صرف مطالعات مربوط به مسائل ادارک، یادگیری وتفکر کرده‌اند.

نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی

یکی از نظریه‌های معروف شناختی نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی است که دیوید آزوبل (۱۹۶۳،۱۹۶۸) آن را معرفی نمود. برای آزوبل،هدف عمده روانشناسی تربیتی بررسی فرایند یادگیری در کلاس درس است. بنابراین این نظریه را برای توجیه و تبیین مسائل آموزشی و یادگیری کلامی مربوط به مطالب درسی تدوین نموده است.

نظریه پردازش اطلاعات

نظریه پردازش اطلاعات فرض می کند که شناخت را می توان در مجموعه ای از مراحل تحلیل کرد.مراحلی که هر یک بازنمایی یک وجود فرضیاست و در طی آن، برخی عملیات منحصر به فرد ومشخص بر روی اطلاعات ورودی انجام می گیرد. پاسخ احتمالی ارگانیسم به عنوان پیامد این مجموعه مراحل و عملیات تلقی می‌شود.(سوسو۱۹۹۳)

راهبردهای شناختی فراشناختی

موج عظیم اشتیاق و توجه به پدیده‌ «آموزش برای یادگیری» در دهه اخیر، پژوهشگران زیادی را در این حیطه به بررسی وتحقیق واداشته است. آنان نشان داده‌اند که اثرات یادگیری جهت داده شده توسط دانش‌آموز و فعالیتهای آموزشی جهت داده شده توسط معلم تا حدودی منوط به موارد زیر است:

– آنچه که فراگیر می‌داند، نظیر دانش قبلی دانش‌آموز و آنچه که فراگیر در قبل،خلال وپس از فعالیت یادگیری به آن می‌اندیشد، نظیر راهبردهایی که قبلاً ازآن استفاده می‌کرده است.

راهبردهای تکراردر تکالیف ساده یادگیری

گفتنیک مطلب برای خود با صدای بلند یا آهسته ساده ترین شکل راهبرد تکرار یا مرور است، که با هدف نگهداری اطلاعات جدید در حافظه کوتاه‌مدت به طور موقت وجهت استفاده کنونی صورت می‌گیرد. بعلاوه از این راهبرد برای انتقال اطلاعات به حافظه بلندمدت استفاده می‌شود مانند زمانی که با تکرار پشت سر هم یک شماره تلفن آن را حفظ می‌کنیم.

راهبرد بسط‌دهی در تکالیف پایه

یادگیرنده در استفاده از راهبرد بسط‌دهی، از طریق ایجاد ارتباط بین آنچه از قبل می‌دانسته و آنچه قصد یادگیری‌اش را دارد، معنای آنرا گسترش می‌دهد.این عمل ازطریق روشهای مختلف انجام می‌گیرد که برخی ازآنها عبارتند از استفاده از جفتهای متداعی، تصویرسازی ذهنی کلید واژه، سرواژه و روش مکانی.

دستورالعمل‌های جهت بهسازی حافظه

۱- اطلاعات را به طور سازمان یافته ارائه دهید واینکار رابه دانش‌آموزانتان بیاموزید. طبق نظریه پردازش اطلاعات،بازیابی وقتی صورت می‌گیرد که مطالب به خوبی سازمان یافته باشد. زیرا سازمان دادن به مطالب نشانه‌هایی برای بازیابی فراهم می‌کند. این موضوع درآزمایشهای متعد به اثبات رسیده است ازجمله باور وهمکاران ۱۹۶۹ و دونالدسن ۱۹۷۲ نشان دادند

ادبیات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه

تحقیقات مولی و همکاران (۱۹۸۶)، به نقل از لطف آبادی (۱۳۷۳) مؤید این نظر است که نه تنها آموختن دانش. بلکه آموختن چگونگی استفاده از راهبردهای شناختی دریادگیری دارای اهمیت زیادی است.

اسکات پاریس وهمکاران (۱۹۸۶) به دانش‌آموزان کلاسهای سوم وچهارم مهارتهای شناختی وفراشناختی را آموزش دادند، نتایج این پژوهش مشخص کرد دانش‌آموزانی که این گونه مهارتها به آنان آموزش داده شد، درقیاس با دانش‌آموزان که از این مهارتهای بده بودند در توانایی خواندن وفهمیدن مطالب جلوتر نبودند(نقل از سیف ۱۳۸۰)

محدودیت‌ها

پژوهش حاضر با محدودیت‌های ذیل مواجه بود

  • عدم دسترسی به آزمون استاندارد به خصوص پیشرفت تحصیلی، به همین دلیل نمرات دو درس در هر رشته بعنوان ملاک پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.
  • نمونه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر یزد بود و نتایج حاصل فقط برای این جامعه قابلیت تعمیم‌پذیری دارد.
  • ازآنجا که اکثر دانش‌آموزان دارای معدل پائین به رشته تحصیلی علوم انسانی ودانش‌آموزان دارای معدل بالاتر به رشته ریاضی – فیزیک و علوم تجربی هدایت می‌شوند در تقسیم نمونه آماری به دو گروه موفق وناموفق بر اساس میانگین با مشکل مواجه بودیم و رتبه افراد با توجه به میانگین گروه خودش مورد نظر قرار گرفت.

پیشنهادها:

  • با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش و قابلیت آموزشی راهبردهای یادگیری، تدوین برنامه‌ای منظم در سیستم آموزشی جهت آموزش این راهبردها پیشنهاد می‌شود.
  • پیشنهاد می‌شود در تدوین کتب درسی به ویژگیهای تکالیف شناختی توجه بیشتری شود و این تکالیف با منطق به سطح سنی دانش آموزان، ویژگیهای ورودی، شناختی و عاطفی یادگیرندگان، سبک اسنادی، انگیزه پیشرفت و راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیرندگان باشد.
  • به دلیل نقش تکمیلی راهبردهای آموزشی معلم تدارک سده‌ها یا کارگاههای آموزشی ضمن خدمت جهت افزایش کارایی معلمان در آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برای یادگیرندگان پیشنهاد می‌گردد.

منابع فارسی

۱- اتکینسون، ریتا. ل، اتکینسون، ریچارد. س وهیگارد، ارنست. ر(۱۳۷۵) «زمینه روانشناسی». ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران. تهران: انتشارات رشد.

۲- امینیان. امیرحسین(۱۳۷۳). «بررسی شیوه‌های مطالعه و یادگیری دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد». پایان نامه کارشناسی ارشد تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

۳- انصاری، رقیه(۱۳۷۶). «بررسی رابطه راهبردهای یادگیری با خلاقیت دانش‌آموزان». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران.

۴- باصری، احمد(۱۳۷۴)، « بررسی مقایسه‌ای راهبردهای یادگیری و مسند علیت دانش آموزان برجسته وعادی» پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

.

 

 

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ