معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

0
معاملات کالی به کالی در تجارت بین المللReviewed by پرشین مقاله on Aug 7Rating: ۴.۰معاملات کالی به کالی در تجارت بین المللمعاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل مشتمل به۶۸صفحه می باشد. برای خرید مقاله معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

این تحقیق دانشجویی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل مشتمل بر۶۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه.. ۶

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی.. ۸

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن. ۸

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی.. ۹

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ۱۰

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .. ۱۰

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی. ۱۱

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی.. ۱۲

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی ۱۳

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف .. ۱۴

۱) معنا و مفهوم قبض . ۱۴

۲) زمان اعتبار قبض .. ۱۵

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف. ۱۶

۱) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است.. ۱۶

۲) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم . ۱۷

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی.. ۱۸

 

۱) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت . ۱۸

۲) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه  . ۱۹

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی  .. ۲۰

۱) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها .. ۲۰

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی ۲۱

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن . ۲۲

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ۲۶

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی  ۲۹

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی .۳۰

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین ۳۱

 

مبحث دوم: تعهدات مشتری۳۳

الف: تأدیه ثمن .. ۳۳

ب: زمان تأدیه ثمن . ۳۴

ج: قبض مبیع . ۳۶

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی  ۳۷

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی ۳۸

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی .. ۳۹

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی . ۴۰

۱) مفهوم اعتبارنامه ۴۱

۲) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی. ۴۱

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی  ۴۲

 

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده  ۴۳

 

۱) اعتبار گردان . ۴۳

۲) اعتبار روی اعتبار  ۴۴

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی  ۴۴

 

ج: ارائه مدرک . ۴۵

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی  ۴۶

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه ۴۷

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی .۴۸

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها  ۴۹

۲) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی  ۵۰

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی … ۵۰

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی ۵۲

 

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن  ۵۳

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی .۵۵

گفتار دوم: تجارت متقابل۵۹

الف: تعریف تجارت متقابل ۵۹

ب: مزایای تجارت متقابل  ۶۰

ج: انواع تجارت متقابل  ۶۱

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی ۶۲

نتیجه  ۶۴

فهرست منابع

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

مفهوم اعتبارنامه

اعتبارنامه به طور کلی عبارت است از «تعهد یک بانک یا هر شخص دیگر بنا به تقاضای دستور دهنده مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده بروات یا سایر مطالبه‌ها (ذی نفع)، را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نمایداعتبار اسنادی به زبانی ساده عبارت است از اعتباری که استفاده از آن در قبال ارائه اسناد مشخص و معین امکان‌پذیر باشد.محبی، محسن – مجله حقوقی دفتر خدمات بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران، ش ۱ – ص ۱۲۳ – تاریخ نشر زمستان ۷۰ – چاپ شفق .

اعتبار تأیید نشده

اعتبار تأیید نشده اعتباری است که بر اساس آن، یک طرف مکاتبه (کارگزار) صرفاً گشایش اعتبار را به اطلاع فروشنده رسانده، اما خودش هیچ تعهدی را بر اساس آن به عهده نمی گیرد، لازم به ذکر است که بانک کارگزار معمولاً اعتبار قابل رجوع را تأیید نخواهد کرد.

گشایش اعتبار

زمانی که قرارداد فروش، گشایش اعتبار اسنادی توسط خریدار را مقرر می کند، تعهد وی مبنی بر انجام چنین کاری ممکن است یکی از دو شکل را به خود بگیرد، ممکن است شرط مقدم، نسبت به قرارداد فروش و یا شرطی از قرارداد، باشد. شرط مقدم بر انعقاد قرارداد؛ شرطی است که باید قبل از آنکه اصلاً قراردادی منعقد گردد تحقق یابد.

گفتار دوم تجارت متقابل:

در تجارت بین‌الملل به نوعی دیگر از معاملات برخورد می کنیم که به نوعی از معاملات نسیه به نسیه و در مقابل معاملات نقد است و اصولاً دولتها در معاملات خود، در مقیاس‌های بزرگ از آن بهره می‌برند.

هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی

به طور کلی در مورد تجارت متقابل می توان گفت: تجارت متقابل مشتمل بر روشهای گوناگونی است که همگی آنها یک وجه مشترک دارند و آن عمل متقابل است. موافقت‌نامه تجارت متقابل، به هر شکل راهی بوجود می آورد که بهای واردات، کلاً یا جزئاً به وسیله صادرات متقابل (یک یا چند کشور) پرداخت شود. لذا تجارت متقابل روشی برای بازاریابی، فرار از کمبود ارز، غلبه بر مشکل تبدیل‌ناپذیری پول کشورهای ذیربط و کاهش کسری تراز پرداخت ها در تجارت دوجانبه است. هرچند تجارت متقابل انگیزه‌های متفاوت دارد، اما به نظر می‌رسد که هم اکنون میان کشورهای در حال توسعه متداول شده است.

نتیجه

در این نتیجه به بررسی معاملات کالی به کالی در تجارت بین‌الملل پرداختیم، ابتدا برای روشن شدن «مفهوم و چگونگی معامله» لازم بود به بررسی آن در فقه بپردازیم و سپس جایگاه آن را در قانون مدنی و نظریه حقوقدانان روشن نماییم.

فهرست منابع

۱- اشرفی، غلامرضا، مجموعه قوانین اساسی و مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۱.

۲- امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، سال ۱۳۶۶، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه تهران.

۳- اکبری، حجت‌الاسلام بهمن، حقوق بازرگانی در اسلام، مؤسسه مطالعات پژوهشی بازرگانی، چاپ اول ۱۳۷۵.

۴- ابن حشام، سیره النبویه، مطبعه مصطفی البابی و اولاده، مصر ۱۹۳۶، جلد اول.

۵- بحرانی، یوسف، حدائق‌الناظره فی‌الاحکام‌العتره‌الطاهره، ج ۲، چاپ دوم دارالاضواء، بیروت، لبنان ۱۴۰۵ه.ق.

۶- بهرامی، دکتر شهریار، جزوه درسی دوره دکتری حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین‌الملل (۷۸-۷۷)، دانشگاه شهید بهشتی.

۷- حلی، محقق حلی، شرایع‌الاسلام جلد ۲، ۱ و۲ در یک مجلد، چاپ دوم، قم ۱۳۷۴، انتشارات علمی.

۸- حر عاملی، شیخ حر عاملی،  وسائل‌‌الشیعه، جلد ۱۳، چاپ: ششم، تهران، ۱۳۷۶، کتابفروشی اسلامی.

۹- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، ۱۳۶۶ شمسی، مهر، چاپ، انتشارات: سیروس شماره ۳۴.

۱۰- داراب پور، دکتر مهراب، ترجمه کنوانسیون وین ۱۹۸۰، (بیع بین‌المللی کالا)، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول پاییز ۷۴.

۱۱- ذوقی، محمد صالح، ترجمه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP500) ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی – بین‌المللی، چاپ سوم.

۱۲- سید مرتضی، الانتصار، چاپ سنگی، دو جزء در یک مجلد.

۱۳- شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی ۳، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر حقوقدان ۱۳۷۷.

۱۴- صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد ۲، تهران: انتشارات موسسه عالی حسابداری، ۱۳۵۱ .

۱۵- صدوق، شیخ صدوق، المغنه. چاپ قدیم، فاقد تاریخ چاپ.

۱۶- عاملی الجبعی، زین بن علی، معروف به شهید ثانی، روضه‌البهیه فی شرح اللمعه الدمشیه، جلد ۳، چاپ اول، انتشارات: منشورات مکتب الداوری قم، ایران، سال  .

۱۷- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ هشتم، سال ۱۳۴۶، انتشارات امیرکبیر.

۱۸- کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدم علم حقوق، چاپ دوم، تهران: نشر بهنشر، ۱۳۶۵.

۱۹- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، تهران: بهنشر ۱۳۶۴.

۲۰- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین ۱، انتشارات: انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم سال ۱۳۷۱.

۲۱- کاتوزیان، دکتر ناصر، جایگاه حقوق اسلامی در نظم کنونی، مجله کانون وکلاء دادگستری ۷ ، شماره ۱۰، تهران: کانون وکلاء سال ۱۳۷۵.

۲۲- کرمی، دکتر اسدالله، مروری بر اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره ۹، ۱۳۶۷.

۲۳- لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه حقوقی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵.

۲۴- محبی، محسن، «اعتبارنامه‌ها تضمینی در تجارت بین‌المللی» ترجمه از اثر: ریچارد جی، دریس کول مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، زمستان ۱۳۶۳.

۲۵- مراغه‌ای، میرفتاح، عناوین، چاپ سنگی، در یک مجلد.

۲۶- مکی عاملی، محمد بن جمال‌الدین معروف به شهید اول، قواعد و فوائد، چاپ سنگی.

۲۷- نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، چاپ سنگی، ۱۲۴۵ ه.ق.

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ