مدیریت واردات در ایران

مدیریت واردات در ایرانReviewed by Admin on Jul 29Rating:
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

وارداتعبارتست ازکالاهاوخدماتمصرف شده در یک کشور که از کشورهایدیگر خریده شده باشد. واردات مرئی شامل کالاها و واردات نامرئی شامل خدماتمی شوند. در ایران صرف نظر ازصادراتنفتی، واردات در اکثر قریب به اتفاقموارد بر صادرات فزونی داشته است. جدول زیر نسبت ارزش کل واردات به صادرات غیر نفتیرا در چندین مقطع زمانی تاریخی نشان می دهد.

 

 

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۱۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

واردات.. ۲

مقررات صادرات و واردات (ایران) ۲

واردات ؛ ابزار یا هدف.. ۳

مهمترین دلیل افزایش بی‌رویه واردات در ایران. ۴

پیشنهاد ۶

مدیریت واردات.. ۷

راهکار مدیریت واردات.. ۷

مدیریت واردات؛ تولید و مصرف داخلی. ۸


.

 

مقررات صادرات و واردات (ایران)
مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوط نسبت به کلیه صادرکنندگان، ‏واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون ‏تعیین و کلیه قوانین مغایر لغو می‌گردد.‏

مهمترین دلیل افزایش بیرویه واردات در ایران

یکی از مهمترین دلایلی که برای افزایش واردات کالاها بخصوص کالاهای مصرفی در ایران بیان میشود، افزایش درآمدهای نفتی میباشد. در صورتی که بر اثر تغییر و تحولات جهانی، قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کند، طبیعتا درآمدهای نفتی ایران نیز به شدت افزایش مییابد.

پیشنهاد 

باید اذعان کرد که کاهش قیمتها به همان اندازه افزایش قیمت نفت، بر واردات اثر ندارند. یعنی وقتی با کاهش قیمت نفت مواجه میشویم، واردات با نرخ رشد کمتری کاهش مییابد

مدیریت واردات

مدیریت واردات از همان تعریف عمومی مدیریت تبعیت مینماید و برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل از مهمترین اصول مدیریت واردات نیز محسوب می گردد.

مدیریت واردات؛ تولید و مصرف داخلی

اگر سیل واردات کالا جایگزین محصولات داخلی شود، قدرت تولید داخلی آسیب دیده و علاوه بر ایجاد وابستگی، اشتغال نیروی مولد نیز دچار خدشه می‌گردد. حمایت از تولید داخلی تنها با ابزارهای سیاست‌ تجاری و تعرفه امکان‌پذیر نیست، بلکه اتخاذ ابزارهای مالی، پولی و ارزی از جمله عوامل موثر در این زمینه است.

 

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ