راههای مناسب ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

0
راههای مناسب ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیقReviewed by پرشین مقاله on Aug 3Rating: ۵.۰راههای مناسب ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیقراههای مناسب ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق مشتمل به ۱۵۲ صفحه می باشد. برای خرید مقاله راههای مناسب ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

پژوهش و تحقیق در هر جامعخ ارتباط تنگاتنگی با نظام آموزشی و فرهنگی آن جامعه دارد . بطوریکه با قاطعیت می توان گفت پژوهش و نوآوری در جامعه ای تکوین و توسعه پیدا می کند ، که نظام آموزشی و فرهنگی ، زمینه ها و بستر مناسب ، برای آن را تدارم دیده باشد .

مطلب راههای مناسب ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق مشتمل ۱۵۲  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده : ۳

فصل اول – کلیات.. ۴

بیان مسئله : ۸

اهمیت و ضرورت پژوهش : ۹

اهداف پژوهش : ۱۲

فرضیه ها : ۱۴

سوال ها : ۱۴

کلید واژه ها : ۱۶

فصل دوم – پیشینه تحقیق. ۲۰

مقدمه : ۲۱

ادبیات تحقیق و گسترده نظری. ۲۱

-عوامل موثر در یاد گیری : ۲۱

راهبردهای مطالعه ویاد گیری. ۲۲

بررسی سوابق وپیشینه تحقیق : ۲۴

نتیجه گیری : ۳۴

فصل سوم – روش تحقیق. ۳۵

مقدمه : ۳۶

۱- روش تحقیق : ۳۶

۲- جامعه آماری : ۳۷

۳- نمونه آماری وروش نمونه گیری : ۳۷

۴- ابزار اندازه گیری : ۳۸

۵- اعتبار و پایای ابزار ۳۹

اعتبار علمی ۳۹

۶-روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۴۰

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها ۴۱

مقدمه : ۴۲

الف : تجزیه و تحلیل یافته های دانش آموزان ، آموزگاران و مدیران. ۴۳

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری. ۱۰۵

مقدمه : ۱۰۶

مقدمه : ۱۰۶

خلاصه یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها : ۱۰۶

بحث و نتیجه گیری : ۱۱۰

محدودیت ها : ۱۱۳

پیشنهادات : ۱۱۴

منابع و مآخذ : ۱۱۵

خلاصه ای کوتاه از مقاله راههای مناسب ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و وارث تمامی تجارب تاریخ زندگی گذشته همه نسلها درهمه عصرها است .

بیان مسئله :

اصولاً یکی از مهمترین شاخص های توسعه و پیشرفت هر کشور در گرو توسعه علمی و فرهنگ می باشد وی تردید اساس رشد و پیشرفت در مطالعه وتحقیق و پژوهش نهفته شده است

اهمیت و ضرورت پژوهش :

ورود به عرصه آموزش و پرورش یا به عبارتی مدرسه به عنوان دومین جایگاه آموزشی واجتماعی برای کودک است و آموزش و پرورش هم که خود بعنوان بزرگترین مرکز تعلیم وتربیت در کشور بشمار می رود

دانش آموز

دانش آموزنده ، آنکه علم آموزد ، نو ، آنکه دانش فرا گیرد .

کتابخانه :

کتابخانه آموزشگاهی مجموعه ای است سازمان یافته از مواد چاپی وغیر چاپی که درمدرسه برای استفاده دانش آموزان ومعلمان ایجاد می شود.

تعریف یاد گیری :

فرآیند یا فعل وانفعالی است که بر اثر تمرین ، دگرگونیهای تدریجی ونسبتاً پایداری را در رفتار موجود زنده پدید می آورد .

روش اس کیو ۴ آریا روش پس ختام

یکی از روشهای موفق بهبود مطالعه ویادگیری روش اس کیو ۴ آر یا روش پس ختام است ( توماس ورابینسون ۱۹۷۹).

بررسی سوابق وپیشینه تحقیق :

علیرغم اهمیت بسیار زیاد و حیاتی موضوع تحقیق پژوهشهای زیاد و دامنه داری در این زمینه علی الخصوص دراین مقطع تحصیلی که بعنوان پایه وزیر بنای اساسی در تعلیم وتربیت به شمار می رود صورت نپذیرفته واین امر باعث گردید که درجمع آوری پیشینه کار را برای محقق با محدودیت روبه رو سازد .

نتیجه گیری :

درترغیب وتشویق دانش آموزان به مطالعه وتحقیق تمام خرده نظامهای یک نظام اجتماعی اعم ازخانواده ، مدرسه ورسانه های گروهی دارای نقش اساسی می باشند

روش تحقیق :

بطورکلی هدف از طراحی تحقیق در بررسیهای علمی عبارت است از هدایت ، جمع‌آوری و آنالیز اطلاعات در جهتی که نتایج حاصله قابل تغییر و تعمیم باشد .

جامعه آماری :

به کل مجموعه افراد یا اشیاء که دارای خصوصیت(خصوصیات) مشترکی باشند ، جامعه پژوهش گفته می شود .

نمونه آماری وروش نمونه گیری :

نمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه پژوهش باشد تا بتوان نتایج پژوهش را به آن تعمیم داد .

ابزار اندازه گیری :

ابزار گردآوری داده ها وسیله ای است که به پژوهشگران آن کمک می کند تا داده های لازم را جمع آوری و ثبت نماید .

اعتبار و پایای ابزار

اعتبار علمی یکی از ویژگی های ابزار گردآوری اطلاعات می باشد که وجودش دال بر تعیین آن چیزی است ، که این ابزار بدان منظور طراحی شده است .

اعتماد علمی ابزار

جهت تعیین اعتماد علمی پرسشنامه در این پژوهش از باز آزمون (آزمون مجدد) استفاده شده است . بدین منظور پرسشنامه توسط ۳۰ مورد بازآزمایی شده و از طریق ضریب آلفای کرونباخ تائید شده است .

روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات :

به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .

بحث و نتیجه گیری :

در بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه های جمع آوری شده تمام مواردی که با فرضیه همخوانی داشتند مورد تائید قرار گرفت .

منابع و مآخذ :

– آب روشن ، حسن .(۱۳۷۶) . رابطه بین روشهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی و ویژگیهای شخصیتی ، بوشهر .

– آقایاری ، خسرو . (۱۳۷۵) . آشنایی با کتابخانه های آموزشگاهی تهران .

– اکبری ، ابوالقاسم . (۷۶-۱۳۷۵) . بررسی میزان مطالعه دبیران و مدرسان و راههای افزایش آن ، تهران .

– احمدیه ، ملک سیما . (۱۳۷۲) . روان شناسی پرورش استعدادها ، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم .

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ