تحقیق در مورد سازمانهای یادگیرنده و یاد دهنده

تحقیق در مورد سازمانهای یادگیرنده و یاد دهندهReviewed by پرشین مقاله on Oct 11Rating: ۵.۰تحقیق در مورد سازمانهای یادگیرنده و یاد دهندهتحقیق در مورد سازمانهای یادگیرنده و یاد دهنده مشتمل به۱۶صفحه می باشد. برای خرید مقاله تحقیق در مورد سازمانهای یادگیرنده و یاد دهنده اقدام نمایید. تحقیق در مورد سازمانهای یادگیرنده و یاد دهنده
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

پیترسنگه درسال۱۹۴۷درآمریکابدنیاآمد.مدرک کارشناسی مهندسی راازدانشگاه استنفورد،کارشناسی ارشد درمدل سازی سیستم های اجتماعی ودکترای مدیریت

را از دانشگاه(—)اخذکرد.اوهم اکنون مدرس ارشددرمدرسه مدیریت (—–)دردانشگاه (—)است .آنچه پیترسنگه باآن شناخته می شودوازوی چهره ای جهانی ساخته است نظریه سازمانهای یادگیرنده است .نظریه ای که دردهه نود نظریه مسلط ومطرح درسازمانهای کسب وکارمحسوب می شد.

چکیده:

کنکاش دانش یک وظیفه است .” این توصیه چهارده قرن پیش توسط پیامبراکرم (ص) مطرح شده وحال کاربرد وسیعی برای کسب وکار سازمان پیدا کرده است .یکی ازبزرگترین چالش هایی که امروزه سازمانها باآن روبرو هستند همگامی با تغییرات سریع درمحیط کسب وکاراست

 

مطلب تحقیق در مورد سازمانهای یادگیرنده و یاد دهنده مشتمل۱۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

کلید واژه ها ۲

مقدمه  ۳

تعریف سازمان یادگیرنده از دیدگاه پیترسنگه ۴

اجزای تشکیل دهنده سازمانهای یادگیرنده از دیدگاه پیترسنگه ۴

مزایای بالقوه سازمانهای یادگیرند  ۵

استراتژیهای خلق سازمانهای یادگیرنده ۶

کانونهای یادگیری  ۸

ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده از دیدگاه چارلز هندی۹

سازمانهای یادگیرنده از دیدگاه “سوی گو ” ۱۰

ضرورت گذر از سازمانهای یادگیرنده به سازمانهای یاددهنده ۱۲

نتیجه گیری۱۴

فهرست منابع  ۱۵

خلاصه ای کوتاه از مقاله تحقیق در مورد سازمانهای یادگیرنده و یاد دهنده را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

کنکاش دانش یک وظیفه است .” این توصیه چهارده قرن پیش توسط پیامبراکرم (ص) مطرح شده وحال کاربرد وسیعی برای کسب وکار سازمان پیدا کرده است .یکی ازبزرگترین چالش هایی که امروزه سازمانها باآن روبرو هستند همگامی با تغییرات سریع درمحیط کسب وکاراست

مقدمه:

پیترسنگه درسال۱۹۴۷درآمریکابدنیاآمد.مدرک کارشناسی مهندسی راازدانشگاه استنفورد،کارشناسی ارشد درمدل سازی سیستم های اجتماعی ودکترای مدیریت

را از دانشگاه(—)اخذکرد.اوهم اکنون مدرس ارشددرمدرسه مدیریت (—–)دردانشگاه (—)است .آنچه پیترسنگه باآن شناخته می شودوازوی چهره ای جهانی ساخته است نظریه سازمانهای یادگیرنده است .نظریه ای که دردهه نود نظریه مسلط ومطرح درسازمانهای کسب وکارمحسوب می شد.

اجزای تشکیل دهنده سازمانهای یادگیرنده ازدیدگاه پیترسنگه:

اجزای تشکیل دهنده سازمانهای یادگیرنده ازدیدگاه” پیترسنگه” ،درکتاب” پنجمین فرمان “،شامل پنج فرمان  است.وعبارتنداز:تسلطفردی یاتوانایی های فردی_ مدلها والگوهای ذهنی _یادگیری تیمی _چشم انداز وآرمان مشترک یادیدگاه مشترک وتفکرسیستمی وی درباره منظور ازاین پنج فرمان می گوید

مزایای بالقوه سازمانهای یادگیرنده :

  • نیروی دانش:تولید غولهای جدید کسب وکار همچون کامپیوترهای مایکروسافت درهمین اواخرثابت کرد که دانش،نیروی عظیمی است که دارندگان آن قادرندموجودیت های عظیمی را به کمک آن خلق کنند .این باور تفکر کسب وکار مرسوم راکه سرمایه ،زمین ونیروی کاررا به عنوان اجزای تشکیل دهنده جهت شروع وحفظ کسب وکار مفروض می دانست تغییر داد .

ویزگیهای برجسته سازمان های یادگیرنده عبارتند از:

  • توانایی ارائه ایده های جدیددررابطه بامشکلات
  • خلاقیت وواکنش مثبت نسبت به ایده های جدید
  • ارزیابی ایده های جدید وانتخاب راههای مناسب برای تحقق آنها

سازمانهای یادگیرنده از دیدگاه “سوی گو”

یکی دیگر ازصاحبنظران بنام “سوی گو”نیز ،قطعات ساختاری اساسی واستراتزیک سازمانهای یادگیرنده را به پنج قسمت به شرح زیر طبقه بندی کرده است :

۱- روشنگری وتسهیل ماموریت وبینش

۲- رهبری مشترک ودرگیری ذهنی وعاطفی

۳- فرهنگی که تشویق کننده تجربه (آزمایش کردن)است .

ضرورت گذر ازسازمانهای یادگیرنده به سازمانهای یاددهنده :

وجودسازمان یادگیرنده درپاسخگویی به نیازسازمانها به تنهایی کافی نیست .ازاین رو سازمانهای یادگیرنده بایدبه سازمان یاددهنده تغییر یابند.به همین علت پدیده دیگری که دراین ارتباط نظرکارشناسان علوم مدیریتی را به خود معطوف نموده است ،موضوع یادگیری است .یادگیری ازاین دیدگاه به مفهوم کسب مهارت ها دانش وتواناییهایی است که به تغییراتی نسبتا”پایدار دررفتارافراد وبه تبع آن درعملکرد سازمانها منجر می گردد.

نتیجه گیری:

سازمان یادگیرنده دارای توانایی کسب دانش وانتقال آن است ورفتارخودراطوری تعدیل می کند که منعکس کننده دانش ودیدگاههای جدید باشد.سازمان رفتاری فعال وخلاق ونه انفعالی دارد.درنتیجه بقای سازمان تضمین شده تروسازمان اثربخش تروکاراتربه فعالیت می پردازد.

فهرست منابع :

  • مدیریت خلاقیت ونوآوری درسازمانها – دکترفرهادایرانی – فصل سوم (سازمانهای یادگیرنده )
  • نشریه خبری – آموزشی دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاداسلامی شماره ۳۸ – اردیبهشت ۱۳۸۵ –(شکل گیری سازمانهای یادگیرنده بااستفاده از۵ فرمان )
  • نشریه داخلی سازمان تامین اجتماعی –هفتگی – شماره ۴۲۳ – بهمن ماه ۱۳۸۵ (فقط مدیران بخوانند- سازمانهای یادگیرنده)
  • نشریه خبری –آموزشی دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاداسلامی – شماره ۴۱ مردادماه ۱۳۸۵ –(درگفتگوبادکترعادل صلواتی نحوه دستیابی به سازمانهای یادگیرنده بررسی شد)

 

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ