تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

0
تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریتReviewed by پرشین مقاله on Aug 11Rating: ۵.۰تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریتتاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت مشتمل به۶۳ صفحه می باشد. برای خرید مقاله تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

درهر جامعه ای چه بزرگ و چه کوچک که قرار است در کنار هم زندگی نمایم ایجاب می نماید جهت خدمات وبهتر زیستن تحت هر عنوان وسیله ای یا دستگاهی یا سازمانی متشکل جهت این امر از طرف همان جامعه یا از طرف دستگاه حکومتی یا قوانین وصف شده که بتواند آرامش و آسایش دیگران را تامین نماید بوجود می آید .

مطلب تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت مشتمل۶۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. 

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

شهر : ۲

شهرداری وتاریخچه آن در ایران : ۴

الف = شهرداری.. ۴

ب = تاریخچه شهرداریها ی ایران.. ۴

وظایف شهرداری : ۸

قانون شهرداریها ۱۱

امور مالی وتعاریف اصطلاحات ذیر بط… ۴۶

امور اداری وپرسنلی.. ۵۷

سازمان کارگری.. ۶۰

مسختدم پیمانی.. ۶۱

پست سازمان : ۶۲

ترفیع : ۶۲

ارتقاع گروه : ۶۳

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

درهر جامعه ای چه بزرگ و چه کوچک که قرار است در کنار هم زندگی نمایم ایجاب می نماید جهت خدمات وبهتر زیستن تحت هر عنوان وسیله ای یا دستگاهی یا سازمانی متشکل جهت این امر از طرف همان جامعه یا از طرف دستگاه حکومتی یا قوانین وصف شده که بتواند آرامش و آسایش دیگران را تامین نماید بوجود می آید .

 شهر :

تاکنون تعریف جامعی برای شهر که در برگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آریا شد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده گیری جامعه شناسان شهری بوده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر تعاریفی که در فرهنگهای مختلف از شهر بعمل آمده خود داری میگردد.

تاریخچه شهرداریها ی ایران

  • اولین قانون شهرداری با عنوان : قانون بلدیه درتاریخ ۳۰ ربیع الاخر سال ۱۳۲۵ هجری قمری مطابق با سال ۱۲۸۳ هجری شمسی در پنج فصل و ۱۰۸ ماده به تصویت رسیده و میتوان گفت تا قبل از این تاریخ شهرداری به مفهوم امروزی درایران وجود نداشته است . طلیعه قانون مذکور چنین است .

وظایف شهرداری :

آنچه مسلم است فلسفه وجودی شهرداریها ارائه خدمات بمردم شهرهاوفراهم نمودن وسائل ورفع احتیاجات عمومی به منظور رفا حال ساکنین شهرها میباشد .

انتخاب شهرداری ومعاون شهرداری

الف : شهردار

ماده ۵۰- انجمن مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله وقبل از شروع بکار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته وواجد شرائطی باشد .

که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رای مخفی به اکثریت تام ا زدو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب وبه فرماندار اعلام کند .

فصل هشتم در مقررات جزائی

ماده ۹۲ – نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر درمحلهای که شهرداری برای نصب والصاق اعلانات معین  میکند ودراین محل ها فقط باید به نصب والصاق آگهی  اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است .

فصل نهم خاتمه

ماده ۹۳ – از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه سال ۱۳۳۱ ولوایح متمم آن همچنین کلیه قوانین که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .

امور مالی وتعاریف اصطلاحات ذیر بط

دایره امور مالی شهرداری بعنوان قلب شهرداری میتوان یاد کرد که نحوه کار کرد آن به تمامی اعضاء وجوارج شهرداری منتقل ومستقیماً تحت تاثیر قرار میدهد .

در آمدناشی از عوارض اختصاصی :

اینگونه عوارض فقط از کسانی دریافت می گردد که خدمات معینی منتفع میگردد ومیزان عوارض متناسب با استفاده آنهاست مثل عوارض کشتارگاه – عوارض آسفالت عوارض تاسیسات آب ونظایر مشابه .

بهاء خدمات ودر آمدهای موسسات انتفاعی شهرداری :

اینگونه در آمد شامل وجوهی است که در قبال ارائه خدماتی نظیر آب از طرف شهرداریها از مشترکین واستفاده کنندگانهای آن خدمت دریافت میگردد. البته گذشته از آن شهرداریها میتوانند با توجه به سیاست کلی دولت جمهوری اسلامی که سوق دادن اینگونه سازمانهای محلی در نیل به خود کفائی نسبی است که مبادرت به ایجاد موسسات در چارچوب وظائف واهداف شهرداری بنمایند ، آنچه مسلم است

در آمد حاصله ا زوجوه واموال شهرداری :

این بخش از در آمدها شامل مال الاجاره های دریافتی از تاسیسات شهرداری ودکه های فروش محصولات شهرداری مانند گلخانه وغیره ونیز اجاره ساختمانهای متعلق بشهرداری وفروش اراضی واموال غیر منقول وفروش زباله وسود سرمایه گذاری در موسسات مختلف میباشد .

سازمان کارگری

کارگران شهرداری مشمول قانون کار میباشند تشخیص مشاغل کارگری در شهرداری بنا به پیشنهاد شهرداری وتاسیس سازمان امور اداری واستخدامی کشور خواهد بود معهذا به منظور یکنواختی در شهرداریها آئین نامه اشتغال درخدمت کارگری وطرح طبقه بندی مشاغل کارگری قابلیت اجرائی دارد .

 

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ