تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی

تاثیر بانک ها در رشد اقتصادیReviewed by Admin on Aug 14Rating:
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟

مطلب تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی مشتمل۱۰۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۱-۱ مقدمه. ۵

۱-۲ مساله اصلی تحقیق.. ۶

۱-۳ تشریح وبیان موضوع.. ۶

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق.. ۷

۱-۵ قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۶ اهداف اساسی از انجام تحقیق.. ۸

۱-۷ روش تحقیق.. ۸

۱-۸ بررسی پیشینه تحقیق.. ۸

۱-۹ محدودیت های تحقیق.. ۹

۱-۱۰ تعریف واژگان کلیدی.. ۱۰

۲-۱ مقدمه. ۱۲

بخش اول: بهره وری و کارایی.. ۱۲

۲-۲ بهره‌وری.. ۱۲

۲-۲-۱ تبیین بهره‌وری، تولید، کارایی و اثر‌بخشی.. ۱۳

۲-۲-۲ انواع بهره‌وری.. ۱۴

۲-۲-۲-۱ بهره‌وری جزیی.. ۱۴

۲-۲-۲-۲ بهره‌وری کل عوامل.. ۱۵

۲-۳ کارایی.. ۱۷

۲-۳-۱ انواع کارایی.. ۱۷

۲-۳-۱-۱ کارایی تکنیکی (فنی) ۱۷

۲-۳-۱-۲ کارایی تخصیصی (قیمت) ۱۸

۲-۳-۱-۳ کارایی اقتصادی (هزینه) ۱۸

۲-۳-۱-۴ کارایی ساختاری.. ۱۹

۲-۳-۲ اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید. ۱۹

۲-۴ روش‌های ارزیابی کارایی.. ۲۱

۲-۴-۱ روشهای پارامتری.. ۲۱

۲-۴-۱-۱ تابع تولید مرزی قطعی.. ۲۲

۲-۴-۱-۲ روش تابع تولید مرزی تصادفی.. ۲۴

۲-۴-۲ روش غیرپارامتری.. ۲۵

ـ تحلیل پوششی داده‌ها ۲۵

بخش دوم: تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست… ۲۷

۲-۵ تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها ۲۷

۲-۶ تحلیل پوششی داده‌ها ۲۸

۶-۲-۱ مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌ها ۲۹

۶-۲-۱-۱ مدل CCR (CRS) 29

۶-۲-۱-۲ مدل BCC (VRS) 33

۶-۲-۱-۳ مدل CCR-BCC (N.I.R.S) 37

۶-۲-۱-۴ مدل (NDRS) BCC-CCR 38

۲-۷ مدل جمعی.. ۳۹

۲-۸ روش دو فازی.. ۴۱

۲-۹ معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها ۴۲

۲-۱۰ تحلیل پنجره ای.. ۴۵

۲-۱۱ بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها ۴۸

۲-۱۲ پیشرفت و پسرفت… ۵۱

۲-۱۲-۱ مدلFDH 51

۲-۱۲-۲ مدل شعاعی.. ۵۴

۳-۱ تاریخچه بانکداری.. ۵۶

۳-۱-۱ تاریخچه بانکداری در جهان. ۵۶

فصل سوم.. ۵۵

آشنایی با حوزه تحقیق و متدولوژی.. ۵۵

۳–۱-۲ تاریخچه بانکداری در ایران. ۵۸

۳-۲ مروری بر عملیات بانکی.. ۶۰

۳-۲-۱ منابع. ۶۱

۳-۲-۲ مصارف… ۶۱

۳-۲-۲-۱  از لحاظ مدت… ۶۲

۳-۲-۲-۲ از نظر بخش های مختلف اقتصادی.. ۶۲

۳-۳ معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها ۶۳

۳-۳-۱ متغیرهای ورودی.. ۶۳

۳-۳-۲ ستاده‌ها ۶۴

۳-۵ شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست… ۶۸

۳-۵-۱ محاسبه شاخص مالم‌کوئیست… ۶۸

۳-۵-۲ تجزیه‌هایی از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست… ۷۰

۳-۶ تحلیل پنجره ای.. ۷۴

۳-۷ انتخاب نرم افزار برای حل.. ۷۶

تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸

۴-۱ مقدمه. ۷۹

۴-۲ تعیین ورودی ها و خروجی ها ۷۹

نتیجه گیری و پیشنهادات… ۹۶

۵-۱ نتیجه گیری.. ۹۷

۵-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آینده. ۹۹

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟

مساله اصلی تحقیق

کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می­باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد.

بهره‌وری

عبارت بهره‌وری در ادبیات اقتصادی معانی گوناگونی دارد. واژه بهره‌وری در لغت به معنای “قدرت تولید، بارور و مولد بودن” است. ساده‌ترین تعریف از بهره‌وری آن را «نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چندعامل تولید» می‌داند. ( فرهنگ، منوچهر- فرهنگ علوم اقتصادی)

در تعریف فوق نسبت به نوع عاملی که در نظر گرفته می‌شود، نوع بهره‌وری نیز متفاوت خواهد بود. مانند بهره‌وری نیروی کار و سرمایه

بهره‌وری کل عوامل

در شرایطی که هدف، اندازه‌گیری بهره‌وری مجموع عوامل تولید باشد باید ترکیب وزنی عوامل تولید را یکجا در نظر گرفته و بر آن اساس بهره‌وری را محاسبه نمود، که در آن صورت بهره‌وری کل عوامل را خواهیم داشت.(ابطحی و کاظمی۱۳۸۳: ۵۵)

استفاده از شاخص بهره‌وری جزئی برای مقایسه بهره‌وری دو بنگاه متفاوت در یک زمان یا یک بنگاه در دو زمان مختلف، نتایج گمراه‌کننده‌ای بدنبال خواهد داشت. زیرا ممکن است عدد بهره‌وری یکی از عوامل تولید در طی دوره مورد مطالعه افزایش یافته باشد، در صورتی که این افزایش بدلیل استفاده (کاربرد) بیشتر سایر عوامل تولید بوده است. و در واقع بهره‌وری افزایش نیافته است.

روش تابع تولید مرزی تصادفی

یک تابع تولید مرزی به صورت حداکثر ستاده ممکن برای مجموع های نهاده‌ها، تعریف می‌شود. از این رو این تابع یک حد (مرز) را تعریف می‌کند. انحرافات ستاده‌های مشاهده شده از این مرز بستگی به دوجمله دارد:

اول جزء تصادفی یا اختلال که یک فرایند کاملاً تصادفی است و دوم ناکارایی فنی.

بنابراین، مسأله، تخمین یک مرز تولید و اندازه‌گیری ناکارایی فنی متناسب با این مرز تولید است.

روش غیرپارامتری

روشهای قبلی برای ارزیابی کارایی واحدهای تولیدی که یک ستاده دارند و یا در صورت داشتن بیش از یک ستاده در حالتی که بتوان این ستاده‌ها را به یکدیگر (یا به یک واحد ستاده یکسان) تبدیل کرد، مناسب هستند. اما فرض کنید بخواهیم دو واحد دانشگاهی را از نظر کارایی با هم مقایسه کنیم و این واحد‌ها بیش از یک ستاده داشته باشند. بعنوان مثال دو نوع از این ستاده‌‌ها تعداد مقالات چاپ شده و تعداد کتابهای ویرایش شده‌ای باشد که توسط اعضای هیأت ‌علمی نوشته یا ویرایش شده‌اند و هیچ شاخصی جهت تبدیل یکی از این دو به دیگری وجود نداشته و در عین حال هیچ توافق کلی در مورد وزن یا اهمیت هریک از این دو وجود نداشته باشد.

مقدمه

امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟

مساله اصلی تحقیق

کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می­باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد.

بهره‌وری

عبارت بهره‌وری در ادبیات اقتصادی معانی گوناگونی دارد. واژه بهره‌وری در لغت به معنای “قدرت تولید، بارور و مولد بودن” است. ساده‌ترین تعریف از بهره‌وری آن را «نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چندعامل تولید» می‌داند. ( فرهنگ، منوچهر- فرهنگ علوم اقتصادی)

در تعریف فوق نسبت به نوع عاملی که در نظر گرفته می‌شود، نوع بهره‌وری نیز متفاوت خواهد بود. مانند بهره‌وری نیروی کار و سرمایه

بهره‌وری کل عوامل

در شرایطی که هدف، اندازه‌گیری بهره‌وری مجموع عوامل تولید باشد باید ترکیب وزنی عوامل تولید را یکجا در نظر گرفته و بر آن اساس بهره‌وری را محاسبه نمود، که در آن صورت بهره‌وری کل عوامل را خواهیم داشت.(ابطحی و کاظمی۱۳۸۳: ۵۵)

استفاده از شاخص بهره‌وری جزئی برای مقایسه بهره‌وری دو بنگاه متفاوت در یک زمان یا یک بنگاه در دو زمان مختلف، نتایج گمراه‌کننده‌ای بدنبال خواهد داشت. زیرا ممکن است عدد بهره‌وری یکی از عوامل تولید در طی دوره مورد مطالعه افزایش یافته باشد، در صورتی که این افزایش بدلیل استفاده (کاربرد) بیشتر سایر عوامل تولید بوده است. و در واقع بهره‌وری افزایش نیافته است.

 روش تابع تولید مرزی تصادفی

یک تابع تولید مرزی به صورت حداکثر ستاده ممکن برای مجموع های نهاده‌ها، تعریف می‌شود. از این رو این تابع یک حد (مرز) را تعریف می‌کند. انحرافات ستاده‌های مشاهده شده از این مرز بستگی به دوجمله دارد:

اول جزء تصادفی یا اختلال که یک فرایند کاملاً تصادفی است و دوم ناکارایی فنی.

بنابراین، مسأله، تخمین یک مرز تولید و اندازه‌گیری ناکارایی فنی متناسب با این مرز تولید است.

روش غیرپارامتری

روشهای قبلی برای ارزیابی کارایی واحدهای تولیدی که یک ستاده دارند و یا در صورت داشتن بیش از یک ستاده در حالتی که بتوان این ستاده‌ها را به یکدیگر (یا به یک واحد ستاده یکسان) تبدیل کرد، مناسب هستند. اما فرض کنید بخواهیم دو واحد دانشگاهی را از نظر کارایی با هم مقایسه کنیم و این واحد‌ها بیش از یک ستاده داشته باشند. بعنوان مثال دو نوع از این ستاده‌‌ها تعداد مقالات چاپ شده و تعداد کتابهای ویرایش شده‌ای باشد که توسط اعضای هیأت ‌علمی نوشته یا ویرایش شده‌اند و هیچ شاخصی جهت تبدیل یکی از این دو به دیگری وجود نداشته و در عین حال هیچ توافق کلی در مورد وزن یا اهمیت هریک از این دو وجود نداشته باشد.

معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها

مشکل مدل CCR این بود که اگر یکی از وزن­های ورودی برابر صفر شود، آن متغیر هیچ دخالتی در ارزیابی نخواهد داشت. و شاید دو بنگاه که یکی کارا و دیگری ناکاراست، با هم کارا ارزیابی شوند. برای حل این مشکل کوپر و همکارانش قیدی را بر وزنها تحمیل نمودند تا از صفر شدن آنها در جواب بهینه جلوگیری نمایند.

 بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها

بازده به مقیاس یکی از مباحث بسیار مهم درتئوری اقتصاد خرد و تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد که ارتباط بین تغییر خروجی ها نسبت به تغییر ورودی ها را بیان می‌کند.

با تعیین بازده نسبت به مقیاس واحد تصمیم‌گیرنده، می‌توان در رابطه با توسعه یا تحدید آن واحد، تصمیم‌گیری نمود.

پیشرفت و پسرفت

در این قسمت با استفاده از مدل‌های اساسی DEA، FDH و با استفاده از داده‌هایی که در زمان‌های مختلف جمع‌آوری شده‌اند،روشهایی برای تعیین پیشرفت و یا پسرفت ارایه می‌شوند.

 تاریخچه بانکداری

 تاریخچه بانکداری در جهان

بانک در اصل ریشه دینی دارد.(توتونچیان، ۱۳۷۵) و زمان پیدایش آن به دوران بسیار ابتدایی زندگی بشر باز می‌شود . در تمدنهای قدیمی معابدی وجود داشته که در این معابد گنجینه‌هایی نگهداری می‌شد که کاهنان بر حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در این خزانه برای مدتی محدود به دو هدف دست می‌یافتند: از یک سو تشکر و قدردانی افرادی که ذینفع بودند، نصیب آنها می‌شد و از سوی دیگر به تعداد بیشتری از نیازمندان کمک می‌کردند.

تاریخچه بانکداری در ایران

در ایران قبل از دوره هخامنشی، صرافی به صورت کاملاًً ابتدایی وجود داشت ولی موبدان و شاهزادگان انحصار آن را در دست داشتند. دوره ساسانیان دوره رونق و توسعه صرافی بود. در این دوران برای ارسال پول از شهری به شهر دیگر از برات استفاده می‌شد. حتی واژه چک نیز از زبان پهلوی نشاًت گرفته است و در عهد ساسانیان نیز به کار می‌رفت. بعدها به دلیل رعایت موازین اسلامی در خصوص تحریم ربا، فعالیتهای صرافی دچار محدودیت گردید.

مروری بر عملیات بانکی          

برای اندازه‌گیری کارایی واحدهای بانکی ابتدا لازم است که بدانیم این واحدها در چه مواردی فعالیت می‌کنند‌. هر چه شناخت نسبت به چگونگی فعالیت بانک ها بیشتر باشد‌، متغیرهای ورودی و خروجی با دقت بیشتری و به طور صحیح‌تری انتخاب خواهند شد‌‌. و لذا نتایج مستند‌تری از این تحقیق بدست خواهد آمد‌. بدین منظور ابتدا عملیات بانکی را به طور گذرا مرور می‌کنیم و سپس به معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها می‌پردازیم‌.

 معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها

این مطالعه به اندازه‌گیری کارایی و تغییرات بهره‌وری بانک های تجاری کشور پرداخته است‌. این بانک ها از آنجا که سهم قابل ‌توجهی از فعالیت شبکه بانکی را در اختیار دارند، و همچنین به دلیل همگن بودن(تجاری بودن) برای بررسی انتخاب شده‌اند‌.

رفتار بانک

در سال های اخیر تحقیقات زیادی برای اندازه گیری کارایی در صنعت بانکداری انجام شده است. از مهمترین اجزا و مراحل این مطالعات تصمیم گیری درباره تعریف نهاده ها و ستاده ها در صنعت بانکداری است. اساسا در ادبیات کارایی صنعت بانکداری دو رویکرد در تعیین و تعریف نهاده ها وجود دارد.

محاسبه شاخص مالم‌کوئیست

اندیس ارائه شده توسط مالم‌کوئیست مدتها بدون استفاده بود تا زمانیکه کی‌وس، کریستنسون و دایورت (۱۹۸۲) آنرا در تئوری تولید به‌ عنوان یک اندیس محاسبه بهره‌وری بکار بردند.

انقباض و یا انبساط خروجیها تحت فن‌آوری زمان دیگر در حالت چند ورودی و چند خروجی، به مفهوم انبساط و یا انقباض شعاعی به اندازه تابع فاصله‌ی خروجی متناظر با آن فن‌آوری می‌باشد.

تجزیه‌هایی از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست

در این قسمت سعی می شود تا چند تجزیه‌ از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست را معرفی کنیم.(هاشمی ۱۳۸۱: ۱۱۸-۱۱۱)

ابتدا این سوال به ذهن می‌رسد که انگیزه‌ی ما از بدست آوردن چنین تجزیه‌هایی چیست؟

در حقیقت ما با تجزیه‌های مختلف، بدنبال بیان تأثیر منابع مختلف موثر در تغییر بهره‌وری هستیم. با توجه به تفکیک فوق می‌توان تشخیص داد که کاهش یکسان از بهره‌وری در واحدهای مختلف نشان‌دهنده دلیل مشترک نبوده و ممکن است برای هر بنگاه علت خاصی داشته باشد.

تحلیل پنجره ای

تکنیک پنجره ای برای اولین بار توسط چارنز تحت عنوان تحلیل پنجره ای معرفی شد. در تحلیل پنجره ای عملکرد هرDMU در طول زمان به گونه ای ارزیابی می شود که گویی در هر دوره زمانی دارای هویت متفاوتی می باشد. این روش کمک می­کند که عملکرد هر واحد یا  DMU را در طول زمان ردیابی کنیم.

رتبه بندی بانک های تجاری

همانطور که در زیر مشاهده می شود بانک های تجاری بر اساس سه نوع کارایی ( کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس ) رتبه بندی شده اند . نمرات کارایی مذکور میانگین نمرات کارایی هر بانک در طی  دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ می باشد.

نتیجه گیری

با توجه به اینکه صنعت بانکداری کشور درحال عبور از بازار انحصاری (سیستم بانک های دولتی) به بازار رقابتی (فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی) می باشد، موضوع کارایی و بهره وری و ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است.

روش های موجود ارزیابی عملکرد بانک ها اکثرا تجربی بوده و قابلیت بکارگیری چندین ورودی و خروجی بطور همزمان در محاسبه کارایی را ندارند. بنابراین در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده ها که روشی ناپارامتریک و کارامد در ارزیابی موسسات تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.

 

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ