تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزد

تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزدReviewed by پرشین مقاله on Aug 17Rating: ۴.۰تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزدتأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزدمشتمل۲۰صفحه می باشد. برای خرید مقاله تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزداقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

نظام آموزش عالی کشور به عنوان یک نهاد و دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی در جامعه انسانی، وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی، حفاظت و حراست از دستاوردهای فکری و علمی و انتقال آنها به نسل های آینده را دارد. افت تحصیلی نظام آموزشی کشور را از اهداف پیش بینی شده دور نموده و بخشی از سرمایه ها و فرصت ها را از دست می دهد.

این تحقیق دانشجویی تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزد مشتمل بر۲۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه ۲

سوابق تجربی و نظری تحقیق. ۳

روش تحقیق. ۵

جامعه آماری و حجم نمونه ۵

یافته های تحقیق. ۶

مدل اول: فقر اقتصادی.. ۸

مدل دوم فقر آموزشی یا ضعف پایه تحصیلی. ۱۲

نتیجه گیری.. ۱۶

پیشنهادات.. ۱۷

منابع فارسی. ۱۹

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزدرا در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

شهرستان یزد ۲۴۴۴ کیلومتر مربع وسعت و براساس سرشماری سال ۱۳۷۵، دارای ۳۸۸۱۷۱ نفر جمعیت بوده است که از این تعداد ۳۶۳۳۶۸ نفر در نقاط شهری و ۲۴۸۰۳ نفر در نقاط روستایی زندگی می کنند. بدین ترتیب نسبت شهرنشینی ۹۴ درصد است. تراکم نسبی جمعیت در شهرستان یزد ۱۵۹ نفر در کیلومتر مربع و در شهر یزد ۳۲۸۴ نفر در کیلومتر مربع می باشد.

سوابق تجربی و نظری تحقیق

تحقیقات زیادی بر این نکته تأکید دارند که افت تحصیلی ارتباط بسیار قوی و نزدیکی با ویژگیهای خانوادگی دانش آموز دارد. به عبارت کلی تر وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده رابطه معکوسی با افت تحصیلی دارد.

روش تحقیق

روش این تحقیق پیمایشی است که در آن پس از تهیه طرح تحقیق، پرسشنامه ای براساس اهداف و فرضیات تحقیق تهیه شده و به دانشجویان اخراجی و انصرافی و مشروطی جهت پاسخ دادن ارائه گردیده است.

فقر اقتصادی

در این مدل متغیرهای مستقل عبارتند از: وضعیت اقتصادی خانواده، درآمد ماهیانه،شغل پدر و مادر، شبانه یا روزانه بودن و نوع مسکن در زمان تحصیل و متغیر وابسته معدل دانشجو یا وضعیت تحصیلی (مشروطی، انصرافی، اخراجی) بوده است.

منابع فارسی

۱ـ امین فر، مرتضی، علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی کاهش آن، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال چهارم، شماره های ۱۳ و ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۶۷، ص ۳۶-۹.

۲ـ سازمان سنجش و آموزش کشور، دفترچه کنکور سراسری شماره  ۱، ۱۳۷۷.

۳ـ مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، مترجم: فرجادی، غلامعلی، جلداول، چاپ          دوم، تهران، برنامه و بودجه، ۱۳۶۶.

۴ـ مهندسین مشاور  ماندگار، طرح جامع دانشگاه یزد، سال ۱۳۶۶.

۵ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، آئین نامه آموزشی، نشریه شماره ۱۰۱، ۱۳۶۹.

۶ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، آئین نامه آموزشی، نشریه شماره ۱۵۵، ۱۳۷۶.

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ