بیمه تامین اجتماعی

0
بیمه تامین اجتماعیReviewed by پرشین مقاله on Aug 20Rating: ۴.۰بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی مشتمل به ۳۱ صفحه می باشد. برای خرید مقاله بیمه تامین اجتماعی اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

به منظور اجراء و تعمیم و گسترش  انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های  تا مین اجتماعی ، همچنین تمر کز وجوه و در آمد های مو ضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل  وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام « سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون « سازمان» نامیده می شود ، تشکیل می گردد.سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اداره خواهد شد .

مطلب بیمه تامین اجتماعی مشتمل ۳۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه ۲

تعاریف  و کلیات.. ۳

تعریف بیمه : ۳

منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد: ۵

حوادث و بیماریهاو بارداری.. ۱۰

از کار افتادگی: ۱۴

بازنشستگی. ۱۶

مرگ… ۱۸

حق بیمه پیمانکاری طرحهای عمرانی. ۲۰

پیمانکاران. ۲۰

قانون بیمه بیکاری.. ۲۵

اطباع خارجی. ۲۵

قراردادهای پیمانکاران. ۲۷

خلاصه ای کوتاه از مقاله بیمه تامین اجتماعی  را در زیر می توانید ببینید.

تعریف بیمه :

حق بیمه عبارتست از وجوهی که بر اساس قانون تامین اجتماعی و برای استفاده از مزایای بیمه تا مین اجتماعی پرداخت می شود.دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران وکشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد . کارفرما یان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند

حوادث و بیماریهاو بارداری

بیمه شدگان و افراد خانواد ه آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا ءبه بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند .

از کار افتادگی:

 بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکوردر ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را کلاًیا بعضاًاز دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد .

بازنشستگی

مشمولین این قانون درصورت حایز بودن شرایط زیر حق استفاد ه از مستمری بازنشتگی را خواهند داشت :۱-حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل ازتاریخ تقاضای  بازنشتگی پرداخته باشند .

اطباع خارجی

بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده و میل بیکار شده و آماده کار باشد.

قراردادهای پیمانکاران

حق بیمه کارکنان شاغل در پیمان هایی که براساس فهارس پایه وزارت برنامه و بودجه منعقد شده یا می شوند و تمام یا قسمتی از اعتبارآن از محل اعتبارات عمرانی تامین می گردد مشمول این آئین نامه خواهد بود .

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ