بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی

0
بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانیReviewed by پرشین مقاله on Sep 10Rating: ۴.۰بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی مشتمل به ۲۷صفحه می باشد. برای خرید مقاله بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی اقدام نمایید. بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

دراین علم مواد غذایی از نظر تولید ،تهیه ،نگهداری ،توزیع و خواص بیژلوژی و شیمی – فیزیک مورد بحث قرار می گیرند ضمناً ویژگیهایی مانند منظره ،بو،طعم ،مزه مواد غذایی و همچنین ترکیبات سازنده مواد غذایی و دگرگونی این ترکیبات مورد استفاده بررسی می باشد . بررسی سر نوشت ملکولی مواد غذاییبعد از خورده شدن د ربدن انسان و نیازهای کمی و کیفی بدن به مواد غذایی وپدیده ها و عوارض بیولوژی و پاتولوژی ناشی از مواد غذایی مورد بحث علوم تغذیه می باشد در هر حال علوم تغذیه و مواد غذایی دانش های متداخلی هستند.

این تحقیق دانشجویی بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی  مشتمل بر ۲۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

بیوشیمی موادغذایی و تغذیه انسانی

فهرست مطالب

۱ـ تعریف علوم مواد غذایی.. ۱

۲ـ تعریف علوم تغذیه. ۱

۳ـ تعریف انسان متوسط از نظر تغذیه : ۱

ب ـ زن متوسط.. ۲

۴ـ تعریف جیره غذایی.. ۲

۵- تعریف غذا و ماده غذایی.. ۲

۶ـ تعریف ضریب هضم. ۳

۷ـ مواد سازنده های غذاهای انسان : ۳

۸- انرژی در جیره غذایی.. ۴

انرژی و تغذیه : ۴

اندازه گیری ارزش حرارتی غذاها: ۵

تنظیم حرارت بدن. ۶

اندازه گیری مصرف انرژی.. ۶

۲ـ حرارت سنجی غیر مستقیم. ۷

نسبت تنفسی غذاها (RQ) Respiratory    Quatients. 7

روش محاسبه در حرارت سنجی غیر مستقیم. ۸

غذاها ۱۰

غذاهای انرژی زا : ۱۱

۱ـ قندها در تغذیه انسان. ۱۱

۲ـ چربی ها در تغذیه انسان : ۱۱

۳ـ پروتئین ها در تغذیه انسان : ۱۲

غذاهای غیر انرژی زا: ۱۶

۱- ویتامین ها: ۱۶

۲- املاح معدنی: ۱۶

۳- آب: ۱۷

انرژی لازم برای متابولیسم مواد غذائی: ۱۸

نیاز بدن انسان به انرژی: ۲۱

انواع غذاهای انسان. ۲۵

منابع.. ۲۷

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی  را در زیر می توانید ببینید.

تعریف علوم مواد غذایی

دراین علم مواد غذایی از نظر تولید ،تهیه ،نگهداری ،توزیع و خواص بیژلوژی و شیمی – فیزیک مورد بحث قرار می گیرند ضمناً ویژگیهایی مانند منظره ،بو،طعم ،مزه مواد غذایی و همچنین ترکیبات سازنده مواد غذایی و دگرگونی این ترکیبات مورد استفاده بررسی می باشد .

تعریف علوم تغذیه

بررسی سر نوشت ملکولی مواد غذاییبعد از خورده شدن د ربدن انسان و نیازهای کمی و کیفی بدن به مواد غذایی وپدیده ها و عوارض بیولوژی و پاتولوژی ناشی از مواد غذایی مورد بحث علوم تغذیه می باشد در هر حال علوم تغذیه و مواد غذایی دانش های متداخلی هستند که اصول یکی در دیگری مورد عمل می باشد و در این دانش از کلیه  علوم از جمله علوم ریاضی ،علوم زیستی ،علوم اجتماعی و انسانی استفاده می شود .

مواد سازنده های غذاهای انسان :

از نظر بیوشیمیایی شش نوع ماده به نسبتهای متفاوت در ساختمان غذاهای انسان شرکت دارند که عبارتند از: قندها ، چربیها و پروتئین ها که مواد انرژی زا هستند و نقش ساختمانی نیز به عهده دارند . ویتامین ها ،املاح و آب که مواد انرژی زا نیستند ولی در انجام واکنش های بیوشیمیایی نقش اساسی دارند .

پروتئین ها در تغذیه انسان :

در ساختمان سلولها و سازمان بافت های بدن انسان پروتئین ها سهم اساسی دارند به دلیل فعالیت های فیزیولوژیکی این پروتئین ها تحلیل رفته ومرتباً باید از نو ساخته شوند اسیدهای آمینه مورد نیاز برا ی این نوسازی از راه تغذیه مواد پروتئینی تامین گردد.

از این نظر است که نیاز بدن به مواد پروتئینی در مواقع زشد،افزایش واکنشهای متابولیسم ،بیماریهای عفونی ، سوختگی ها و به هنگام التیام زخمها بیشتر می شود.

انرژی لازم برای متابولیسم مواد غذائی:

زمانیکه بدن یکماده غذائی را بکار می برد مقدار انرژی حرارتی که تولید می شود بیش از ارزش انرژی زائی آن ماده غذائی می باشد. این اضافه حرارت تولید شده SDA نامیده می شود. به بیانی دیگر SDA یک ماده غذائی عبارتست از مصرف الزامی مقداری انرژی در واکنش های متابولیسمی آن ماده در بدن، این انرژی از محل ذخیره انرژی بدن تأمین می گردد.

منابع

بیوشیمی موادغذایی و تغذیه انسانی

ALARS, Ch:Science du lait. Sep., paris, 1965.

HARPER, H.A:Review of physiological chiemistry.

Lange medical publication, California 1977.

JACOUOT, R., Le BRAS, H. and SIMONNET,H. L Nutrition

Animale, Vol.1., J.B.Bailliere, paris, 1958

LERY.F,:L”Alimentation. No.14 Microcosme, Ed.Seuil, Paris, 1962.

McLAREN, D.S. :nutrition and its disorders. LMT, Edinburgh- London, 1972.

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ