برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانیReviewed by Admin on Jul 30Rating:
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

نظر به اینکه توانمندی افرادی که در هر قسمت سازمان مشغول به کار می شوند از اهمیت بسیاری در جهت پیشبرد اهداف سازمان برخوردار است و عدم توانایی افراد در انجام صحیح وظایف محوله نه تنها اثر مثبتی برای سازمان نخواهد داشت بلکه در درازمدت نتایج منفی داشته و جبران خسارت وارده وقت و هزینه گزاف تری نسبت به هزینه های مربوط به برنامه ریزی نیروی انسانی و جذب و انتخاب افراد شایسته به همراه خواهد داشت، لذا ضروری است برنامه ریزی نیروی انسانی جزو اصلی ترین برنامه های سازمان مورد تاکید و پی گیری قرار گیرد.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۱۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی. ۳

مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی. ۳

فرایند کارمندیابی. ۶

میزان کارمندیابی. ۶

عوامل موثر در کارمندیابی. ۷

مراحل کارمندیابی. ۱۱

فرایند انتخاب.. ۱۳

مراحل مختلف فرایند انتخاب.. ۱۴

حفظ کارکنان. ۱۴


.

فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین می کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارتهایی، برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد که به وسیله آن نخست کم و کیف نیازهای سازمان به نیروی انسانی تجزیه و تحلیل می شود و سپس با اتخاذ سیاستها و رویه های مناسب و با طراحی سیستمها و مکانیسمهایی، این نیازها رفع می شود.

فرایند کارمندیابی

هنگامی که تعداد و نوع کارکنان مورد نیاز سازمان در مرحله برنامه ریزی نیروی انسانی معلوم گردید، مرحله بعدی کارمندیابی و یافتن کسانی است که با استخدام آنها، این نیاز رفع می گردد.

مراحل کارمندیابی

فرایند کارمندیابی از هشت مرحله اصلی تشکیل می شود. هر یک از این مراحل در فرایند کارمندیابی، نقش مهمی دارند، ولی میزان تأکید بر هر یک از آنها به نوع سازمان و نوع شغل بستگی دارد.

مراحل مختلف فرایند انتخاب

فرایند انتخاب معمولا متشکل از هفت مرحله است: ۱) مصاحبه مقدماتی ۲) تکمیل فرم درخواست کار ۳) برگزاری آزمونهای استخدامی ۴) مصاحبه جامع (تخصصی) ۵) بررسی سوابق متقاضی ۶) معاینه پزشکی ۷) تصمیم گیری نهایی.

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ