بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد

بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجردReviewed by پرشین مقاله on Oct 11Rating: ۳.۵بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجردبررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد مشتمل به ۴۸ صفحه می باشد. برای خرید مقاله بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

در روان شناسی شخصیت و روان شناسی اجتماعی مباحث جنجال برانگیزی مطرح می شوند، این مباحث جذابیت خاصی را برای محققین ایجاد نموده و زمینه مساعدی را برای برپایی تحقیقات بنیادی و کار بردی فراهم ساخته اند. یکی از موضوعاتی که همواره به مانند پلی ارتباط بین روان شناسی شخصیت و روان شناسی اجتماعی را ایجاد می کند،مبحث خویشتن است

این تحقیق دانشجویی  بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد مشتمل بر ۴۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۳

موضوع تحقیق: ۴

فایده، اهمیت، هدف تحقیق: ۴

فرضیه های تحقیق : ۵

تعریف عملیاتی : ۶

ابعاد عزت نفس….. ۸

نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس: ۱۰

عوامل مؤثر در رشد عزت نفس : ۱۳

زمینه های عزت نفس : ۱۴

علت اصلی کدام است ؟. ۱۸

ج ـ تحقیقات انجام شده ۲۵

۲ـ تحقیقات انجام شده در ایران: ۲۷

مقدمه: ۲۹

جامعه مورد تحقیق: ۲۹

نمونه و روش نمونه گیری: ۲۹

روش جمع آوری اطلاعات: ۲۹

مشخصات پرسشنامه: ۳۰

اعتبار و پایایی آزمون: ۳۱

روش تجزیه و تحلیل : ۳۳

نتیجه گیری: ۴۳

مقدمه: ۴۴

خلاصه: ۴۴

نتیجه: ۴۵

محدودیتهای پژوهش: ۴۵

پیشنهادات: ۴۶

منابع: ۴۷

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در روان شناسی شخصیت و روان شناسی اجتماعی مباحث جنجال برانگیزی مطرح می شوند، این مباحث جذابیت خاصی را برای محققین ایجاد نموده و زمینه مساعدی را برای برپایی تحقیقات بنیادی و کار بردی فراهم ساخته اند. یکی از موضوعاتی که همواره به مانند پلی ارتباط بین روان شناسی شخصیت و روان شناسی اجتماعی را ایجاد می کند،مبحث خویشتن است

فایده، اهمیت، هدف تحقیق:

یکی از زیر بنایی ترین و مهمترین عوامل مؤثر در سلامتی روان ، عزت نفس می باشد. چنین به نظر می رسد که بحث پیرامون این موضوع ،یک ضرورت اساسی ، به منظور ارتقاء سطح بهداشت روانی در جامعه می باشد .

مفهوم خود

انسان در فرایند جامعه پذیری می آموزد که « خود» را به عنوان موجودی مستقل و جدا از دیگران باز شناسد . خود دارای هویت مشخصی است که دیگران در برابر او واکنش نشان می دهند. نوزاد انسان در بدو تولد مفهومی از خود ندارد و آگاهی از هستی خویش را در فرایند اجتماعی شدن می یابد .

نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس:

روان شناسان بر نش قاطع تجارب عاطفی اولیه ( بویژه رابطه مادر و کودک ) در تعیین احساسات، هیجانات و خود ارزشمندی تأکید دارند. به اعتقاد آنان قبل از اینکه نظام شناختی فرد و افکار مربوط به ارزشمندی خود، تکوین یابد، میزان پذیرش کودک بر عزت نفس تأثیر می گذارد .

عوامل مؤثر در رشد عزت نفس :

کوپر اسمیت چهار عامل اساسی را در رشد عزت نفس دخیل می داند :

نخست : میزان دریافت رفتارهای احترام آمیز و پذیرا که شخص از افراد مهم زندگی اش دریافت می دارد . در نتیجه ما خودمان را همان گونه که ارزیابی می شویم ارزیابی میکنیم .

زمینه های عزت نفس :

عزت نفس اجتماعی :

مشتمل بر عقاید کودک در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران است.

آیا کودکان دیگر او را دوست دارند ؟ آیا افکار و عقاید او برای آنها ارزشمند است ؟ آیا او را در فعالیتهایشان شرکت می دهند ؟ آیا از ارتباط و تعامل با همسالان خود احساس رضایت می کند ؟ کودکی که نیاز های اجتماعی اش برآورده شود ، احساس خوبی در این زمینه خواهد داشت .

روش تجزیه و تحلیل :

اصولاً طرح این تحقیق بصورت مقایسه ای است ، بدین ترتیب که نمونه را به دو دسته زنان متذهل و دختران مجرد تقسیم کردیم سپس با استفاده از تست عزت نفس کوپر اسمیت نمرات خام هر آزمودنی را محاسبه نموده و در نهایت برای هر گروه جداول توزیع فراوانی ، نمودارهای چند ضلعی، شاخصهای گرایش مرکزی از قبیل نما، میانه ، میانگین و شاخصهای پراکنش از قبیل دامنه، تغییرات ،واریانس و انحراف استاندارد را محاسبه نموده و از طریق آزمون گروههای مستقل تفاوت بین نمرات عزت نفس دو گروه را سنجیده و به ارتباط بین ازدواج و عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد پی خواهیم برد .

نتیجه گیری:

از آنجا که t بدست آمده در مقایسه باt جدول کوچکتر است پس فرض صفر تأیید می شود و با اطمینان ۹۹% و ۹۵% فرض صفر تأیید می شود بنابراین نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود ندارد .

پیشنهادات:

ـ پیشنهاد می شود مشابه این تحقیق با تعدادبیشتری از افراد مورد بررسی قرار گیرد .

ـ تحقیق دیگری در همین زمینه در مورد مردان هم انجام شود .

منابع:

بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد

۱ـ بختیاری ، فرضعلی، بررسی عزت نفس و رابطه آن با هیجان پذیری در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان خدابنده، پایان نامه دانشکده مدیریت و برنامه ریزی،۱۳۷۵

۲ـ بیابانگرد، اسماعیل با مقدمه ای از دکتر غلامعلی افروز، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان ،تهران انجمن اولیای مربیان جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۱ چاپ اول

۳ـ بیابانگرد ،اسماعیل،روان شناسی نوجوانان،تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،۱۳۷۶

۴ـ پور شافعی ، هادی، رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان قاین، پایان نامه تهران دانشگاه تربیت معلم،۱۳۷۰

۵ـ ستوده ،هدایت ال..،روان شناسی اجتماعی ، تهران انتشارات آوای نو،۱۳۷۶

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ