بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلوReviewed by پرشین مقاله on Oct 12Rating: ۳.۵بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلوبررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو مشتمل به ۷۰ صفحه می باشد. برای خرید مقاله بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو اقدام نمایید. بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

 

 

یک خانواده که شامل زن وشوهر و اطفال است بطورکلی اساس طبیعی اجتماع بشری را تشکیل می‌دهد کودکان که ثمره این ازدواجها هستند در بدو تولد دارای اجتماعات و نیازهای مختلف و متفاوت هستند که به تنهایی قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور کلی خانواده عامل مهمی در ارضای نیازهای او می‌باشند.

این تحقیق دانشجویی بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو مشتمل بر ۷۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو

 

فهرست مطالب

پیشگفتار ۲

چکیده تحقیق.. ۴

فصل اول.. ۶

مقدمه. ۷

بیان مسئله. ۹

تعریف موضوع تحقیق.. ۱۰

اهداف تحقیق.. ۱۲

سؤالات تحقیق.. ۱۳

فرضیه‌های تحقیق.. ۱۴

اهمیت موضوع تحقیق.. ۱۴

روش انجام تحقیق.. ۱۵

محدودیتهای تحقیق.. ۱۷

فصل دوم. ۲۰

نگرش مزلو به شخصیت… ۲۲

انگیزش شخصیت سالم.. ۲۳

سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روایی از دیدگاه مزلو. ۲۴

فصل سوم. ۴۶

نوع تحقیق: ۴۷

روش آماری: ۴۷

متغیرهای تحقیق: ۴۷

جامعه هدف و حجم نمونه: ۴۸

ابزار سنجش: ۴۸

شیوه نمره‌گذاری: ۴۹

اعتبار و روایی پرسشنامه: ۴۹

روش نمونه گیری: ۴۹

ویژگی نمونه: ۵۰

روش جمع‌آوری اطلاعات: ۵۰

فصل چهارم. ۵۱

فصل پنجم.. ۵۹

نتیجه‌گیری سؤال شماره۱. ۶۰

محدودیتهای تحقیق.. ۶۱

پیشنهادات برای تحقیق بعدی… ۶۱

فهرست منابع : ۶۳

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

یک خانواده که شامل زن وشوهر و اطفال است بطورکلی اساس طبیعی اجتماع بشری را تشکیل می‌دهد کودکان که ثمره این ازدواجها هستند در بدو تولد دارای اجتماعات و نیازهای مختلف و متفاوت هستند که به تنهایی قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور کلی خانواده عامل مهمی در ارضای نیازهای او می‌باشند.

بیان مسئله

به نظر می‌رسد که مسئله از دست دادن پدر می‌تواند در ارضا نیازهای عاطفی کودکان تأثیر داشته باشد. البته ممکن است شهادت در جبهه‌های جنگ در مقایسه با مرگ طبیعی پدر تأثیر یکسانی نداشته باشد. مسأله‌ای در تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه سطوح ارضای نیازهای اساسی مازلو در گروه از دانشجویان می‌باشد:

گروه اول: دانشجویانی که فرزندان شاهد هستند و در دانشگاه تربیت معلم حصارک مشغول به تحصیل هستند.

تعریف موضوع تحقیق

الف: عنوان تحقیق: بررسی و مقایسه سطح ارضای نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان دختر شاهد و غیر شاهد دانشگاه تربیت معلم حصارک.

ب: تعریف عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه.

 • دختران شاهد: به دختران گفته می‌شود که پدران آنها در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل به شهادت رسیده و در دانشگاه تربیت معلم حصارک مشغول به تحصیل هستند.

اهداف تحقیق

الف: هدف کلی: بررسی رابطه شهادت پدر دانشجویان و سطح ارضای نیازهای اساسی روانی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم حصارک.

ب: اهداف اختصاصی:

 • بررسی سطح ارضای نیازهای فیزیولوژیک بین دانشجویان شاهد و عادی.
 • بررسی سطح ارضای نیاز به امنیت بین دانشجویان شاهد و عادی.

سؤالات تحقیق

 • آیا بین سطح ارضای نیازهای فیزیولوژیک دانشجویان شاهد و عادی تفاوت وجود دارد؟
 • آیا بین سطح ارضای نیاز به امنیت دانشجویان شاهد و عادی تفاوت وجود دارد؟
 • آیا بین سطح ارضای نیاز به تعلق و وابستگی دانشجویان شاهد و عادی تفاوت وجود دارد؟

فرضیه‌های تحقیق

 • سطح ارضای نیازهای فیزیولو ژیک در دانشجویان شاهد پایین‌تر از سطح ارضای نیازهای فیزیولوژیک دانشجویان عادی است.
 • سطح ارضای نیاز به امنیت دانشجویان شاهد پایین‌تر از سطح ارضای نیاز به امنیت دانشجویان عادی است.
 • سطح ارضای نیاز به تعلق و وابستگی دانشجویان شاهد پایین‌تر از سطح ارضای نیاز به تعلق و وابستگی دانشجویان عادی است.

اهمیت موضوع تحقیق

هر موجود انسانی بخش اعظمی از نیازهای خویش را توسط والدین خویش مرتفع می‌سازد. که در این میان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصی پس از سنین نوزادی برخوردار است. هر کودکی پس از اتمام دوران شیرخوارگی،ارتباط تازه‌ای را با فرد دیگر که پدر باشد آغاز می‌کند.

روش انجام تحقیق

این تحقیق بین دوگروه از دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم حصارک انجام شد. در این پژوهش، مناسبترین روش، روش علی یا پس از وقوع است. زیرا پژوهشگر بدنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوعی رفتار است که قبلاَ وجود داشته یا رخ داده است که از طریق مطالعه نتایج حاصل از آن مشخص می‌شود.

محدودیتهای تحقیق

 • در جهت اعتبار و روایی ابزار سنجش مطالعه مستقلی انجام نگرفته است.
 • فهم برخی سوالات برای دانشجویان مشکل بود. مثل سوال شماره ۷ و ۳

پیشینه مختصری از تحقیقاتی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام شده است تحقیقی توسط محمد‌رضا مهران در ارتباط با بررسی و مقایسه میزان افسردگی دانشجویان یتیم و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت.

سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روایی از دیدگاه مزلو 

نیازهای فیزیولوژیک: نیازهایی که معمولاَ برای نظریه انگیزش نقطه آغازی تلقی می‌شوند. در اصطلاح سایقهای فیزیولوژیک نامیده می‌شوند. دو شعبه تحقیقاتی اخیر این ضرورت را ایجاب می‌کند که در تصورات متعارف خودمان درباره این نیازها تجدید نظر کنیم:

اول: گسترش مفهوم تعادل حیاتی

دوم: کشف این حقیقت که اشتها(انتخاب اصلح از بین غذاها) نشانه‌ای کافی از نیازها یا کمبودهای حقیقی در بدن است.

نوع تحقیق:

در این پژوهش مناسبترین روش، روش علی یا پس از وقوع است. زیرا پژوهشگر بدنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوعی رفتار است که قبلاَ داشته یا رخ داده‌ است. که از طریق مطالعه نتایج حاصل از آن مشخص می‌شود. در این تحقیق اطلاعات لازم جهت بررسی علل وقوع یک حادثه پس از وقوع جمع‌اوری شده‌است و پژوهشگر هیچگونه دخالتی در بروز آن حادثه نداشته‌است.

فهرست منابع :

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو

 • آدامز. ج. روانشناسی کودکان محروم از پدر ترجمه باقری و عطاران(۱۳۶۹) انتشارات دانشگاه تهران.
 • شیولسون. ریچارد. استدلال آماری در علوم رفتاری جلد ۲ ترجمه دکتر کیامنش(۱۳۶۶) انتشارات جهاددانشگاهی
 • شعاری نژاد، علی اکبر، فرهنگ علوم رفتاری(۱۳۶۴). انتشارات امیرکبیر.

.

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ