بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستانReviewed by پرشین مقاله on Aug 22Rating: ۴.۵بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستانبررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان مشتمل به ۲۸ صفحه می باشد. برای خرید مقاله بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

کتار راحه الصدور یکی از کتابهایی ست که به واسطه نشر فنی آن و به کار بردن اصطلاحات و لغات عربی زیاد، دانشجویان کمتر راغب به مطالعه آن هستند.

مطلب  بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان مشتمل  ۲۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه ۱

نحوه تالیف کتاب و معرفی خود کتاب.. ۶

نسخ خطی و چاپهای کتاب: ۸

مقدمه آقای فروزانفر. ۱۲

تحقیق در راحه الصدور راوندی و آیه السرور محسن پور اصغری.. ۱۲

شرح مشکلات تاریخ راحه الصدور وآیه السرور راوندی ابراهیم اقبالی. ۱۳

شیوه نثرنویسی راوندی در راحه الصدور و ارزشهای علمی و ادبی این کتاب – نینا قبولیان زارع. ۱۴

تتبصی در راحه الصدور راوندی محمد اقبال ترجمه دکتر محسن فشارکی. ۱۹

بررسی یک فهلوی در راحه الصدوروآیه السرور حبیب نیکخواه بهرامی. ۱۹

منابع و ماخذ. ۲۱

نتیجه گیری..۲۵

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان را در زیر می توانید ببینید.

نحوه تالیف کتاب و معرفی خود کتاب

راوندی تالیف کتاب را در سال ۵۹۹ ه ق /۱۲۰۲ م. یعنی نه سال پس از انقراض دولت سلاجقه عراق شروع کرد و دو یا سه سال مشغول این کار بود، پس از تکمیل آن در سال ۶۰۳ ه ق /۱۲۰۶ م.

نسخ خطی و چاپهای کتاب:

  • اولین نسخه خطی آن در اول رمضان سال ۶۳۵ ه ق به کتابت حاج یحیی بن عبدالله حافظ قونوی نوشته شده است و در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می شود.

تحقیق در راحه الصدور راوندی و آیه السرور محسن پور اصغری

پایان نامه مذکور که از دید ادبی به کتاب راحه الصدور نگریسته است در چهار بخش نوشته شده و تعداد صفحات آن ۵۷۹ می باشد.

شیوه نثرنویسی راوندی در راحه الصدور و ارزشهای علمی و ادبی این کتاب – نینا قبولیان زارع

پایان نامه مزبور ۱۷۱ صفحه است و دارای پنج بخش می باشد که بخش اول به نثر نویسی در ایران از ابتدا تا قرن هفتم اختصاص داده شده و به بررسی اجمالی خط و زبان ایران پیش از اسلام و ارزیابی سبکهای نثر فارسی دری پرداخته است.

بررسی یک فهلوی در راحه الصدوروآیه السرور حبیب نیکخواه بهرامی

نویسنده ابتدا تعریفی از فهلویات ارائه می دهد: فهلویات در ادبیات پیش از اسلام به ترانه ها و اشعاری گفته می شود که به لهجه های محلی سروده می شد.

منابع و ماخذ

۱- راوندی محمدبن علی بن سلیمان، راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ آل سلجوق، تصحیح محمداقبال، لندن، بی نا، ۱۹۲۱

۲- راوندی محمدبن علی بن سلیمان، راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ آل سلجوق، به سعی و تصحیح محمداقبال ، به انضمام حواشی و فهارس و تصحیحات مجتبی مینوی،تهران،امیرکبیر،۱۳۳۳

۳- راوندی محمدبن علی بن سلیمان، راحه الصدور و آیه السرور به کوشش جعفر اشعار، تهران، امیرکبیر،۱۳۶۵

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ