بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی

بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزیReviewed by پرشین مقاله on Oct 12Rating: ۳.۰بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزیبررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی مشتمل به ۳۴ صفحه می باشد. برای خرید مقاله بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی اقدام نمایید. بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

 

       در سراسر جهان عملیات بانکها را به عنوان یکی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند . هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد ، بی تردید به دخالت بانکها و موسسات مالی نیازمند است . به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانکها در اکثر فعالیتهای اقتصادی ، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی ) هر یک از بانکهای موجود در سیستم بانکی کشور ، که بیشتر آنها دولتی هستند و با سرمایه های ملی ایجاد شده اند .

این تحقیق دانشجویی بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی  مشتمل بر ۳۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

۱- مقدمه. ۲

سوالات اساسی پژوهش : ۴

اهداف تحقیق :‌ ۴

پیشینه تحقیق… ۵

۲)  ادبیات موضوع.. ۹

۳-  روش انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات: ۱۷

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق : ۱۸

متغیر های تحقیق: ۱۸

جامعه آماری: ۲۲

نمونه آماری: ۲۲

۴-  نتایج تحقیق… ۲۴

پیشنهادهای تحقیق : ۲۵

فهرست منابع.. ۲۸

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

       در سراسر جهان عملیات بانکها را به عنوان یکی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند . هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد ، بی تردید به دخالت بانکها و موسسات مالی نیازمند است . به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانکها در اکثر فعالیتهای اقتصادی ، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی ) هر یک از بانکهای موجود در سیستم بانکی کشور ، که بیشتر آنها دولتی هستند و با سرمایه های ملی ایجاد شده اند .

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق در داخل کشور:

از معدود مطالعات داخلی به روش DEA تحقیقی است که توسط برهانی ( ۱۳۷۷) در مورد ۳۲ بانک تجاری کشور  برای دوره زمانی ۱۳۷۴-۱۳۷۲ انجام شده است . نتایج این مطالعه که در اصل به بررسی کارایی تخصیصی (کارایی هزینه ) بانکهای تجاری ایران پرداخته ، نشان داده است که متوسط کارایی بانکهای تجاری در ایران برابر ۷۳ می باشد .

پیشینه تحقیق در خارج از کشور:

۱- شرمن و گلد ( ۱۹۸۵) اولین مطالعه واحدهای بانکی به روش DEA را در مورد ۱۴ شعبه از بانکهای پس انداز آمریکا انجام داده اند که بعد یک ابزار خوش آتیه برای محاسبه کارایی واحدهای بانکی به حساب می آید. نتایج تحقیق کارایی تولید ، بیانگر آن است که فقط ۶ شعبه کارایی ۱۰۰ درصد داشته اند.

ادبیات موضوع

تاکنون تعاریف متنوعی از کارایی ارایه شده است . مفهوم کارایی در اقتصاد ، تخصیص مطلوب منابع است . اما از نظر اهداف کاربردی ، تعاریف گوناگونی بیان شده است . به طور کلی کارایی ، معرف نسبت ستانده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص است ( برهانی ، ۱۳۷۷) .

روش انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات:

داده ها از طریق مراجعه به سرپرستی بانک کشاورزی در استان های آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل جمع آوری شده و به روش تحلیل آماری و با استفاده از برنامه ریزی خطی بررسی و تحلیل شده اند . بدین منظور از نرم افزار DEAP که یکی از نرم افزارهای تخصصی تحلیل پوشش داده ها می باشد ، جهت انجام محاسبات استفاده شده است .

فهرست منابع

بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی

۱-ابطحی ، حسن و کاظمی (۱۳۷۵ ) بهره وری ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

۲-اصغرپور ، محمد جواد ( ۱۳۷۷) تصمیم گیریهای چند معیاره ، انتشارات دانشگاه تهران

۳-امامی میبدی ، علی (۱۳۷۹) اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگان

۴-برهانی ، حمید (۱۳۷۷) سنجش کارایی در بانکها ی تجاری ایران و ارتباط آن با ابعاد سازمانی نهمین سمینار بانکداری اسلامی

.

 

 

 

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ