بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی )

بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی )Reviewed by پرشین مقاله on Oct 12Rating: ۴.۰ بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی ) بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی ) مشتمل به ۳۸صفحه می باشد. برای خرید مقاله بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی ) اقدام نمایید. بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی )
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

بررسی عملکرد اغلب کشورها بیانگر آن است که بین سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار می باشند. تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می‌پذیرد که بازار اعتبارات بانکی جزئی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی ترین نقش بانک در بازار مالی، از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت می گیرد.

این تحقیق دانشجویی بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی ) مشتمل بر۳۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک

فهرست مطالب

۱- مقدمه. ۲

۲- مروری بر ادبیات موضوع. ۶

۲-۱- اعتبار سنجی.. ۶

۲-۲ – امتیازدهی اعتباری.. ۷

۲-۳-ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان.. ۸

۲-۴-موسسات  امتیازدهی/ رتبه بندی.. ۹

۲-۵-معیار های مورد استفاده به منظور امتیازدهی اعتباری.. ۱۰

۲-۶ – مدلهای امتیازدهی اعتباری.. ۱۴

۳- روش تحقیق.. ۱۵

۳-۱- تعریف مدل.. ۱۵

۳-۱- جامعه و نمونه آماری: ۱۸

۴-یافته های تحقیق.. ۱۹

۴-۱- نتایج برآورد مدل.. ۱۹

۴-۲- بررسی کارایی و قدرت پیش گویی مدل با استفاده از داده های شاهد. ۲۶

۴-۳- گروه بندی مشتریان از نظر ریسک اعتباری.. ۲۹

۵- نتیجه گیری.. ۳۳

منابع فارسی.. ۳۶

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی ) را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بررسی عملکرد اغلب کشورها بیانگر آن است که بین سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار می باشند. تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می‌پذیرد که بازار اعتبارات بانکی جزئی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی ترین نقش بانک در بازار مالی، از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت می گیرد.

امتیازدهی اعتباری

امتیازدهی اعتباری، نظامی است که به وسیله آن بانک‌ها و موسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز می‌دهند. به عبارت دیگر امتیازدهی به معنی کمی نمودن احتمال نکول در آینده است. این روش مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه‌بندی می‌نماید. در حالی که روش‌های قدیمی برای ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول (یا مسئولین) پرداخت وام می‌باشند.

ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان

امتیازها برای بانکها این امکان را فراهم می آورند که ریسک اعتباری را اندازه گیری نموده و آن را متناسب با پورتفوی اعتباری اداره کنند. بدین مفهوم که اکسپوژر (ریسک قابل مشاهده و محاسبه ) بانک را در رابطه با انواع ریسک تعدیل و اصلاح نماید. این مطلب را می شود با رابطه زیر توضیح داد:

( احتمال عدم بازپرداخت ) ×( نرخ زیان در صورت عدم بازپرداخت ) × ( مبلغ در معرض ریسک) = زیان مورد انتظار

معیار های مورد استفاده به منظور امتیازدهی اعتباری

موسسات اعتباری و بانکها می بایست با توجه به پیچیدگی فعالیتها و محیط اقتصادی پیرامونشان، مدلهای مناسب جهت ارزیابی امتیازدهی اعتباری مشتریان را انتخاب نمایند. در خصوص مشتریان اعتباری حقوقی بزرگ، بانکها از معیار ۵C، برای تصمیم گیری اعتباری استفاده می کنند. البته معیار ۵C می تواند با تعدیلاتی برای کلیه مشتریان به کار رود ولی برای مشتریان کوچک و متوسط شاخصهای خاصی در مدل امتیاز دهی گنجانده می شود.

مدلهای امتیازدهی اعتباری

روشهای امتیاز دهی اعتباری به دو صورت کمی و کیفی انجام می شود. تحلیل کیفی امتیاز دهی اعتباری بستگی به توانایی و تجربه افراد مسئول اعطای اعتبار دارد ولی در روش تحلیل کمی پیش بینی عدم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعتباری بستگی به تابع توزیع برآورد شده توسط روشهای کمی دارد.اکثر الگوهای کمی ریسک اعتباری چارچوب معنایی مشابهی دارند اما اختلافاتی که در اجرای این مدلها  وجود دارد ناشی از طریقه برآورد پارامترهای اصلی از اطلاعات در دسترس می باشد.

منابع فارسی

بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی )

  1. ارجمند نژاد عبدالمهدی، “مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری”، نشریه تازه های اقتصاد، شماره ۱۰۷
  2. کبری فضل ا… ،تجزیه وتحلیل صورتهای مالی، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی، مهر ۱۳۷۸
  3. بیدرام رسول، Eviews همگام با اقتصاد سنجی، انتشارات منشور بهروری، چاپ اول، بهار ۱۳۸۱

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ