بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی

بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگیReviewed by پرشین مقاله on Oct 12Rating: ۳.۰بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگیبررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی مشتمل به ۵۰صفحه می باشد. برای خرید مقاله بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی اقدام نمایید. بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

 

سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف این بررسی تعیین الگوی ساختاری شدت جرم شرارت و ارتباط آن با الگوی ساختاری کودک آزاری دوران کودکی مجرمین است که می‌تواند در زمینه پیشگیری از این جرم راهگشا باشد.

این تحقیق دانشجویی بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی مشتمل بر ۵۰  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی

فهرست مطالب

چکیده: ۲

مقدمه : ۴

طرح مسأله و بیان موضوع. ۵

حوزه‌ها و مفاهیم نظری… ۶

یادگیری اجتماعی-مشاهده ای؛ ۶

پیامدهای کودک آزاری… ۹

تعریف مفاهیم.. ۱۱

سؤالات و فرضیات پژوهش….. ۱۳

روش شناسی پژوهش….. ۱۴

جامعه و نمونه آماری… ۱۵

یافته‌ها و داده های آماری… ۱۶

ساده مثل کودک‌آزاری… ۲۳

کودک‌آزاری معضل است یا اغراق؟. ۲۶

کودک‌آزارها، قربانیان قبلی کودک‌آزاری… ۲۸

پیامدهای کودک آزاری… ۳۲

اهدالدین سلگی… ۳۲

کودک آزاری از نگاه آمار ۳۳

پیامدهای کودک آزاری در اجتماع. ۳۴

خلأ قانونی… ۳۶

پیشنهادات و محدودیتهای پژوهش….. ۴۷

منابع: ۴۸

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی را در زیر می توانید ببینید.

.

مقدمه

سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف این بررسی تعیین الگوی ساختاری شدت جرم شرارت و ارتباط آن با الگوی ساختاری کودک آزاری دوران کودکی مجرمین است که می‌تواند در زمینه پیشگیری از این جرم راهگشا باشد.

طرح مسأله و بیان موضوع

بروز جرایم خشونت‌بار شرارت و رشد تصاعدی آن در مقایسه با سایر جرایم و عناوین مجرمانه در خوزستان به یک چالش‌ و مسأله اجتماعی بدل شده است. میزان ۲۷%  این بزه در میان سایر جرایم مسأله‌زا و سؤال‌برانگیز می‌باشد؛ بطوریکه دومین الگوی مجرمانه را از لحاظ حجم درصدی در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت خوزستان(۱۸%) بعد از سرقت تشکیل می دهد.(آمارنامه زندانهای خوزستان ۱۳۸۴) با توجه به اهمیت این الگوی بزهکارانه بررسی سابقه فردی و شخصیتی این گروه از مجرمان لازم است.

حوزه‌ها و مفاهیم نظری

شرارت و خشونت آموخته شده : نظریه لئونارد برکویتس لئونارد برکویتس(Leonard Berkowitz) بر یادگیری مشاهده‌ای رفتار پرخاشگرانه و خشونت ابراز شده از سوی انسان تاکید نموده است. یادگیری در رفتار پرخاشگری انسان نقش مهمتری از غریزه دارد که این امر حاصل تعامل ساختاری پیچیده بین انگیزه‌های ذاتی و پاسخهای آموخته شده است.(شکرکن،۸-۱۶۷: ۱۳۶۷) البته او معتقد است با اصلاح ساخت یادگیری فرد، می‌توان طبیعت پرخاشگری او را تعدیل و با انعطاف‌تر نمود

یادگیری اجتماعی-مشاهده ای؛

نظریه آلبرت بندورابندورا ۱۹۷۵ (نقل از سیف ۱۳۷۳:۲۷۲) اعتقاد دارد بخش اعظم یادگیری از طریق مشاهده رفتار دیگران است. نکته مهم در این دیدگاه عدم نیاز به تقویت فوری است،‌ یعنی فرد رفتار را مشاهده کرده و می‌آموزد ولی تا زمانی که نیازی به ابراز آن نباشد و به عبارتی عامل تقویتی وجود نداشته باشد، بروز نمی‌کند.

پیامدهای کودک آزاری

در اینجا به یکی از اثرات مهم و تأسف‌بار آزار کودکان یعنی زمینه های  بروز بزهکاری و جرایم شرارت در جامعه پرداخته می شود. این نکته حائز اهمیت است که اکثر موارد کودک‌آزاری بطور یکسویه منجر به جلوه‌ها و الگوهای ساختی مجرمانه نمی‌گردد. پژوهش طباطبایی (۱۳۸۰) نشان داد ۵۵% موارد کودک‌آزاری(بویژه در مردان) در جامعه پژوهشی‌اش منجر به بروز شخصیت نابهنجار ضداجتماعی شده است

تعریف مفاهیم

تعریف پرخاشگری:

پرخاشگری و خشونت یک پدیده ساختاری و چند بعدی است و کارکردهای مثبت و منفی دارد. در زبان عامه پرخاشگری را تنها به معنای زور ورزی و خشونت به کار می‌برند؛ ولی چنین استنباطی تنها بخشی از مفهوم پرخاشگری را پوشش می‌دهد.  تعریف خشونت به معنای عام عبارت است از حمله به دیگری. در نتیجه در هر عمل خشنی مفهوم پرخاشگری مستور است؛ ولی همه خشونت‌ها الزاماً به صورت پرخاشگری خودنمایی نمی‌کنند. (شیخاوندی  ۱۳۷۹:۱۰۴)

روش شناسی پژوهش

پژوهش از نوع توصیفی- اکتشافی با روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه با برخی از آزمودنی‌‌ها (برای تطابق و اعتبارسنجی داده‌ها) و همچنین روش اسنادی یعنی بررسی و مطالعه برخی از پرونده‌های شخصیتی –مددکاری مددجویان نمونه و آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار زندانهای خوزستان می‌باشد

جامعه و نمونه آماری

داده‌های مجرمین شرارت به عنوان جامعه آماری از مرکز آمار و رایانه زندانهای خوزستان بدست آمد. جامعه آماری پژوهشی شامل کلیه افراد دستگیر شده با عنوان مجرمانه شرارت طی دوره ۱۳۸۴شامل می‌شود که به جرم مذکور  محکوم و حکم قطعی کیفری آنها از ناحیه دادگاه صادر گردیده است. شدت جرم شرارت نیز برحسب میزان ایام حبس، سنجیده شد. از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه آماری جمعاً ۸۰ نفر با کمک واحد آمار و رایانه زندانهای خوزستان با اعداد تصادفی انتخاب گردید.

کودک آزاری از نگاه آمار

به علت نبود سیستم های قانونمند در مورد گزارش دهی کودک آزاری آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد ولی بنابر آمارهای موجود ۱۶۵ مورد کودک آزاری به انجمن حمایت از حقوق کودکان گزارش شده است که ۸/۴۳ درصد از کودکان مورد آزار قرار گرفته پسر و ۲/۵۶ درصد دختر بوده اند.  بیشترین آزار کودکان با ۵/۳۷ درصد توسط پدران صورت گرفته و مادران ۸/۱۸ درصد رتبه دوم را داشته اند.

پیامدهای کودک آزاری در اجتماع

در موردی که توسط همسایه ها گزارش شده بود پدری دو فرزند دختر خود را در خانه زندانی کرده و به آنها اجازه کوچکترین روابط اجتماعی را نمی داد، آنها را از تماشای تلویزیون محروم کرده، اجازه صحبت کردن و بازی با همسالانشان را نداده بود به صورتی که حتی درست صحبت کردن را یاد نگرفته بودند و ابتدایی ترین روابط اجتماعی را نمی دانستند. چنین کودکانی چگونه می توانند وارد اجتماع شوند، در صورتی که بهترین فرصت را جهت فراگیری آموزش های زندگی داشته اند، اما از این امکان محروم شده و بعد از آن نیز دیگر هرگز شخصیت اجتماعی آنها نمی تواند به درستی شکل گیرد و انسان های موفقی باشند.

خلأ قانونی

کودک آزاری در جامعه ما گرچه حالت همه گیر و بحرانی به خود نگرفته ولی همین اندازه نیز برای ما که خود را مسلمان می دانیم و در اسلام جان انسان ها جزو عزیزترین هاست زیاد است و آزار کودکان به واسطه بی دفاع بودنشان دارای جایگاه خاصی است.

بحث و نتیجه‌گیری


نتایج مقایسه‌ای جدول یک وجود رابطه ای همبسته و توصیفی بین درصد شرارت مجرمان برحسب ایام حبس و جزای نقدی با شدت کودک‌آزاری والدین آنها در دوران گوشزد می‌نماید. در تحقیقات اسداللهی ۱۳۸۴، نامداری ۱۳۷۷، محمدخانی ۱۳۷۸ و بخشعلیان ۱۳۷۷، ‌طباطبایی ۱۳۸۰ و باقری یزدی ۱۳۷۹ وجود چنین رابطه‌ای گزارش شده است

منابع:

بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی

  1. ابراهیمی قوام، صغری‌(۱۳۷۴) اثرات سوءاستفاده و بدرفتاری بر تحمل اجتماعی و روانشناختی کودک، مجمع علمی جایگاه تربیت وزارت آموزش و پرورش.
  2. ارونسون، الیور(۱۳۶۷)روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، چاپ چهارم، انتشارات رشد، تهران
  3. آریانپور،امیرحسین (۱۳۵۷) زمینه جامعه شناسی، نشر کتابهای جیبی، تهران

.

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ