آمار جمعیت کل کشور در سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲

0
آمار جمعیت کل کشور در سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲Reviewed by پرشین مقاله on Sep 12Rating: ۴.۰آمار جمعیت کل کشور در سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲آمار جمعیت کل کشور در سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲مشتمل به ۲۲صفحه می باشد. برای خرید مقاله آمار جمعیت کل کشور در سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ اقدام نمایید. آمار جمعیت کل کشور در سالهای ۱۳۸۱و ۱۳۸۲
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و کنترل آن  در هر کشوری اهمیت  بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت  مطلع بود تا با توجه به آن   بتوان برآورد جمعیت درست کشور را داشت و بتوان رشد جمعیت را در سطح مناسب نگاه داشت. آمار گیری در این پروژه بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از بر آورد جمعیت در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است. در این پروژه با استفاده از اطلاعات خام اولیه که همان جداول برآورد جمعیت استانهای کشور است جداول و نمودارهایی محاسبه شده اند و در پایان هر بخش نتیجه گیری از آن گرفته شده است.

این تحقیق دانشجویی آمار جمعیت کل کشور در سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ مشتمل بر ۲۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

آمار جمعیت کل کشور در سال های 1381 و 1382

فهرست مطالب

مقدمه..۲

اطلاعات خام..۳

فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال ۱۳۸۱

جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان..۵

جدول و نمودار مربوط به مردان..۶

جدول و نمودار مربوط به زنان..۷

جدول و نمودار مربوط به شهر..۸

جدول و نمودار مربوط به روستا..۹

نتیجه و در صد گیری..۱۰

فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال ۱۳۸۲

جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان..۱۱

جدول و نمودار مربوط به مردان..۱۲

جدول و نمودار مربوط به زنان..۱۳

جدول و نمودار مربوط به شهر..۱۴

جدول و نمودار مربوط به روستا..۱۵

نتیجه و در صد گیری…۱۶

منابع..۱۷

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله آمار جمعیت کل کشور در سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و کنترل آن  در هر کشوری اهمیت  بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت  مطلع بود تا با توجه به آن بتوان برآورد جمعیت درست کشور را داشت و بتوان رشد جمعیت را در سطح مناسب نگاه داشت. آمار گیری در این پروژه بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از بر آورد جمعیت در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است. در این پروژه با استفاده از اطلاعات خام اولیه که همان جداول برآورد جمعیت استانهای کشور است جداول و نمودارهایی محاسبه شده اند و در پایان هر بخش نتیجه گیری از آن گرفته شده است.

نتیجه گیری از جداول و نمودارهای تعداد جمعیت زنان و مردان در سال ۱۳۸۱

با توجه به جدول و نمودارهای این  بخش  میتوان گفت ۸۱/۵۶ درصد جمعیت زنان و مردان کشور در مناطق خیلی کم جمعیت زندگی میکنند.

مجموع تعداد جمعیت مردان  و زنان در کل کشور به شرح زیر است : مردان : ۳۳۳۱۴۱۷۵              زنان : ۳۲۲۲۶۰۴۹          کل کشور : ۶۵۵۴۰۲۲۴

شهری : ۴۲۲۶۵۱۷۱              روستایی : ۲۲۲۷۵۰۵۲   درصد جمعیت مردان در کل کشور نسبت به جمعیت کل کشور۸۴/۵۰%  است. درصد جمعیت زنان در کل کشور نسبت به جمعیت کل کشور۱۶/۴۹%  است.       درصد جمعیت شهری در کل کشور نسبت به جمعیت کل کشور۴۸/۶۴%  است.

نتیجه گیری از جداول و نمودارهای تعداد جمعیت زنان و مردان در سال ۱۳۸۲

آمار جمعیت کل کشور در سالهای  ۱۳۸۱و۱۳۸۲

با توجه به جدول و نمودارهای این بخش  میتوان گفت ۸۱/۵۶ درصد جمعیت زنان و مردان کشور در مناطق خیلی کم جمعیت زندگی میکنند.

مجموع تعداد جمعیت مردان وزنان در کل کشور به شرح زیر است : مردان : ۳۴۰۵۵۶۱۶              زنان : ۳۲۹۲۵۹۵۶          کل کشور : ۶۶۹۹۱۵۷۲

شهری : ۴۴۷۲۲۴۳۱              روستایی : ۲۲۲۶۸۱۴۲ درصد جمعیت مردان در کل کشور نسبت به جمعیت کل کشور۸۶/۵۰%  است. درصد جمعیت زنان در کل کشور نسبت به جمعیت کل کشور۱۴/۴۹%  است.

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ