آسیب شناسی اجتماعی

0
آسیب شناسی اجتماعیReviewed by پرشین مقاله on Aug 6Rating: ۴.۵آسیب شناسی اجتماعی آسیب شناسی اجتماعی مشتمل به ۵۹ صفحه می باشد. برای خرید مقاله آسیب شناسی اجتماعی اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیبهای اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره  در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند.

مطلب آسیب شناسی اجتماعی مشتمل  ۵۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

گروه های اجتماعی.. ۳

۱-۱مشخصات گروه ۴

۲-۱عضو گیری گروه ۶

۳-۱ طبقه بندی گروههای اجتماعی.. ۷

۴-۱-مبنای مشترک گروههای اجتماعی.. ۹

گروه های عمده اجتماعی.. ۱۱

آسیب شناسی اجتماعی چیست؟. ۱۶

اهمیت گروه ها ۱۷

آشنایی با آسیب های اجتماعی: ۱۹

کجروی اجتماعی.. ۲۰

کجروی و نابهنجاری.. ۲۱

ارزشهای اجتماعی.. ۲۲

هنجارهای اجتماعی.. ۲۳

آسیب افت تحصیلی و عوامل آن. ۲۴

۴-آشفتگی عاطفی و هیجانی.. ۲۹

۵-نارسایهای جسمی.. ۲۹

۱)روابط و نظام ارزشی خانواده.. ۳۰

۲)فقر مادی خانواده.. ۳۲

ج)علل آموزشی و مدرسه ای.. ۳۲

”مصاحبه“ ۳۵

خلاصه ای کوتاه از مقاله آسیب شناسی اجتماعی را در زیر می توانید ببینید.

گروه های اجتماعی

می دانیم که شخص اجتماعی واحد پایه در انواع گروهبندیهای اجتماعی است. اکنون سعی می کنیم گروه اجتماعی را تعریف کنیم.

گروه های عمده اجتماعی

طبقه بندی بر اساس کارکردهای اصلی، کارکردهایی که انسانها باید در زندگی گروهی انجام دهند تا جامعه سر پا بایستد، رضایتبخش ترین و معنادارترین طبقه بندی از دیدگاه جامعه شناختی است.

آسیب شناسی اجتماعی چیست؟

آسیب شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماریهای عضوی و آسیبهای اجتماعی (کجرویها) قائل می شوند.

اهمیت گروه ها

بحث گروه های اجتماعی از چندین لحاظ از اهمیت زیادی برخوردار است.

آشنایی با آسیب های اجتماعی:

با توجه به اینکه سنین نوجوانی، بیشتر از سایر دوره های تحول در معرض آسیب های اجتماعی و تربیتی قرار دارد، لذا می باید نوجوانان را در حد مورد نیاز با این گونه آسیب ها آشنا ساخت.

کجروی اجتماعی

دگرگونی اجتماعی تغییری است از مبدأ وضعیتی از پیش موجود، و مراقبت اجتماعی فرایندی است که این دگرگونی را به سمت همنوایی و تثبیت آن سوق می دهد.

کجروی و نابهنجاری

کجروی اجتماعی و فرهنگی نتیجه نابسامانیها و گسیختگی میان ارزشها و هنجارهای اجتماعی است.

هنجارهای اجتماعی

هنجارهای اجتماعی، شیوه های رفتاری معینی هستند که بر اساس ارزشهای اجتماعی جامعه شکل می گیرند و با رعایت آنهاست که جامعه نظام پیدا می کند.

روابط و نظام ارزشی خانواده

شاید بتوان گفت مهمترین عامل مؤثر در شکل گیری نگرش دانش آموز نسبت به تحصیل، خانواده است.

علل آموزشی و مدرسه ای

گاهی افت تحصیلی یا شکست درسی دانش آموز زا باید در مدرسه جست و جو کرد.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ