برگه اصلی

گزارش تخصصی

پستهای اخیر

پستهای اخیر

بررسی و مقایسه سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران آسیب دیده اجتماعی(دختران فراری)و عادی

دختران فراری،پژوهش حاضر، به بررسی مقایسه ای سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره در دختران فراری و عادی اجرا گردید. بدین منظور تعداد ۵٠ نفر،از دختران فراری مستقر در مراکز بهزیستی استان تهران و ۵٠ نفر  از دختران غیر فراری که از لحاظ متغیر های جمعیت شناختی (سطح اقتصادی،  اجتماعی،تحصیلات،سن) با گروه دختران فراری جور شده بودند،به طور تصادفی از میان مدارس شهر…
ادامه مطلب ...

بررسی و شرع و عوامل شادی آفرین

عوامل شادی آفرین یکی از جنبه های هیجان شادی است که با واژه های چون سرور، نشاط،  وجد ، سرخوشی ، مسرت،  خوشی و خوشحالی هم معنا است.ازآن جا که بعد برجسته هیجان  مربوط به  روان  انسان  به  دست  دادن تعریف  دقیق تر آن نیز درحوزه دانش روان شناسی چندان مورد توجه قرار نگرفته است چنان که هنری موری می گوید یکی از غریب ترین  نشانه ها ی مشخص  عصر ما که   کم تر…
ادامه مطلب ...

مقالات رشته زمین شناسی

نظرات بسته شده است.